Insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Uppdaterad 06 februari 2023

Ett stort antal insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har beslutats och pågår. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Planen utgör ett samlat grepp och inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka rasism och hatbrott; genom förbättrad samordning och uppföljning, mer kunskap, utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Här följer exempel på insatser: 

Förbättrad samordning och uppföljning

Forum för levande historia ansvarar för samordning och uppföljning av arbetet med planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och lämnar årligen en samlad rapport om arbetet till regeringen.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev.

Statskontoret har i uppdrag att följa upp och analysera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp och analysera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Mer utbildning, kunskap och forskning

Forum för levande historia genomför utbildningsinsatser om olika former av rasism i historien och idag. Myndigheten genomför bl.a. utbildningar, riktade till skolpersonal och andra offentliganställda, med fokus på att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot rasism.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att motverka förekomsten av rasism och främja allas lika rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården och bidra till en jämlik vård.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism inom hälso- och sjukvården

Forum för levande historia har fått i uppdrag att se till att en utbildningsinsats på högskolenivå genomförs i syfte att öka kunskapen om antisemitismens historia och utveckling, samtida antisemitism och dess konsekvenser. Forum för levande historia ska i genomförandet av uppdraget samverka med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism

Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om informationsinsatser om elevers skydd mot diskriminering respektive kränkande behandling

Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att utifrån anmälningar om diskriminering till myndigheten fördjupa kunskapen om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder och belysa frågor som har att göra med intersektionalitet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag om diskriminering som har samband med flera diskrimineringsgrunder

Forum för levande historia har fått i uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism för att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism i offentliga verksamheter

Barnombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om rasism riktat till barn och unga

Forum för levande historia har fått i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot olika former av rasism, däribland att ta fram stödmaterial om rasism mot samer och islamofobi riktat till lärare.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism

Forum för levande historia har fått i uppdrag att kartlägga kunskapen om och föreslå insatser för att motverka antiziganism i grundskolan och gymnasiet. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått i uppdrag att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

Forum för levande historia har fått i uppdrag att genomföra insatser för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Forum för levande historia att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att vidareutveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden. I arbetet ska länsstyrelserna öka kunskap och medvetenhet bland aktörer på arbetsmarknaden om rasism, med fokus på afrofobi.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla länsstyrelsernas arbete mot rasism på arbetsmarknaden

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Vetenskapsrådet utlyser medel för forskning om rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utlysa medel för forskningsprogram

Regeringen avsätter medel för att genomföra hågkomstresor och utbildningsinsatser till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna syftar till att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper samt till att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism och rasism historiskt och i dag.

Pressmeddelande: Regeringen presenterar satsning på kunskapsfrämjande åtgärder mot antisemitism och för levandegörande av minnet av Förintelsen

Inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism 2021 åtog sig Sverige att axla ordförandeskapet i IHRA, den 1 mars 2022 till den sista februari 2023. En viktig prioritering under ordförandeskapet är att följa upp alla åtaganden som delegationerna presenterade vid Malmöforumet.

Sveriges IHRA-ordförandeskap ”Together for Impact”

Den 1 juli 2022 inrättades Sveriges museum om Förintelsen som ska bevara och föra vidare minnet av Förintelsen.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att förbereda och genomföra inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen

Sveriges museum om Förintelsen

Skolverket har tillsammans med Forum för levande historia i uppdrag att utveckla ett verktyg för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och andra delar av vuxenutbildningen i syfte att motverka antisemitism och andra former av rasism. Myndigheterna ska även erbjuda målgrupperna processtöd i arbetet.

Uppdraget i Skolverkets regleringsbrev

Vetenskapsrådet genomför en särskild forskningssatsning med flera utlysningar, med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romer och antiziganism, i syfte att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet.

Pressmeddelande: Ny forskningssatsning om Förintelsen och antisemitism

Ändringsbeslut 2022-12-22 i Vetenskapsrådets regleringsbrev

Med utgångspunkt i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och dialoger med civilsamhället har särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism; afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, och rasism mot samer tagits fram.

Åtgärdsprogram mot afrofobi 
Åtgärdsprogram mot antisemitism 
Åtgärdsprogram mot antiziganism 
Åtgärdsprogram mot islamofobi 
Åtgärdsprogram mot rasism mot samer

Förstärkt förebyggande arbete på nätet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer. Myndigheten har från och med 2022 ett permanent uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremism och rasism i digitala miljöer.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.

Uppdraget i Totalförsvarets forskningsinstituts regleringsbrev.

Statens medieråd har i uppdrag att ta fram metoder för att motverka rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på nätet bland barn och unga.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram metoder som kan motverka rasism på nätet bland barn och unga.

Ett mer aktivt rättsväsende

Polismyndigheten har hög ambitionsnivå i arbetet mot hatbrott. Det finns en nationell kontaktpunkt för dessa frågor liksom utpekade demokrati- och hatbrottsutredare i alla polisregioner.

Polismyndigheten har fått i uppdrag att redovisa resultatet av fortsatta åtgärder för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten ska beskriva hur samverkan med myndigheter och organisationer bedrivs samt hur en fungerande dialog säkerställs gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott.

Uppdraget i Polismyndighetens regleringsbrev

Åklagarmyndigheten har vidtagit åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott.

Brottsförebyggande rådet har tidigare gjort fördjupade studier om antisemitiska, islamofobiska respektive afrofobiska hatbrott i Sverige.

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer för att öka kunskapen om, och stärka det förebyggande arbetet mot, rasism som riktas mot samer.

Uppdraget i Brottsförebyggande rådets regleringsbrev

Hatbrottstatistik och tidigare fördjupade studier på Brottsförebyggande rådets hemsida

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ta fram informationsmaterial till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott med islamofobiska motiv.

Ändringsbeslut 2022-06-22 i regleringsbrev för Brottsoffermyndigheten

Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådets uppdrag är att bl.a. ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremisms hemsida

En parlamentariskt sammansatt kommitté har tillsatts som bland annat ska ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för förnekande av Förintelsen.

Kommittédirektiv: Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott, dir. 2021:87

Ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fördelar årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) har fått i uppdrag att fortsatt öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar och om utsattheten för islamofobi och hatbrott på lokal, regional och nationell nivå i relation till dessa verksamheter.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för stöd till trossamfund att öka kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

Från och med 2018 höjdes anslagen till säkerhetshöjande åtgärder för bl.a. det civila samhället.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende anslag 6:1.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS