Isof lämnar förslag om hur de nationella minoritetsspråken kan stärkas

Isof

Flera konkreta åtgärder för att stärka de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska finns med i förslaget till handlingsprogram som Isof lämnade till regeringen under torsdagen den 30 september.

I september 2020 lämnade Institutet för språk och folkminnen (Isof) förslag till regeringen på totalt 81 insatser för att stärka de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Förslagen var ett svar på det uppdrag som myndigheten fått i samband med regeringens skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik (2017/18:282).

I maj 2021 fick Isof ett nytt uppdrag av regeringen att fördjupa och vidareutveckla ett antal förslag ur handlingsprogrammet.

Den satsning som regeringen nu gör på de nationella minoritetsspråken är mycket glädjande. Vi har som ett led i detta tagit fram förslag på ett antal konkreta insatser som bidrar till att stärka språken. Samtidigt välkomnar vi de satsningar som även har aviserats inom skolans område. Även om mycket arbete återstår så är jag övertygad om att detta är viktiga steg för språkens långsiktiga överlevnad i vårt land, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Förslagen i korthet

Rapporten som Isof lämnat in till regeringen innehåller sex konkreta åtgärdsförslag för varje minoritetsspråk – förslag som väntas ha både kort- och långsiktiga effekter.

Här redovisas förslagen i korthet. I rapporten beskrivs alla förslag utförligt med tidsplaner, ungefärliga kostnadsberäkningar och en bedömning gjord av Isof.

Goda utbildningsvägar

 • Ett ökat kursutbud i jiddisch, meänkieli och romska
 • Översättarutbildningar på jiddisch, meänkieli och romska
 • Korttidsstudier i finska
 • Studier i finska inom yrkesutbildningen

Språköverföring mellan generationer

 • Insamling av data om antalet finsktalande i Sverige

Stöd till organisationer som arbetar med de nationella minoriteternas språk och kultur

 • Lokala eller regionala språkresurscentrum för finska, jiddisch, meänkieli respektive romska
 • Förstärkt språkvård i jiddisch
 • Förstärkt språkvård i meänkieli
 • Förstärkt språkvård i romska
 • Ökat anslag för revitaliseringsbidrag
 • Inrättande av verksamhetsbidrag

Stärkt kultur- och medieutbud

 • Förstärkt litteratur- och kulturfrämjande för finska, jiddisch, meänkieli och romska
 • Ökade resurser till finskspråkig film och kultur

Språkteknologisk utveckling

 • Uppbyggnad av språkbank för jiddisch, meänkieli och romska

Samråd med minoritetsspråkstalare

Isofs arbete med ursprungsuppdraget och det fördjupade uppdraget kring handlingsprogrammet har präglats av en omfattande samverkan med berörda minoritetsspråkstalare, organisationer och representanter för de nationella minoriteterna. Isof har i flera olika steg inom uppdragen samrått genom workshoppar, remissförfaranden, referensgrupper och öppna samråd.

Tack vare de här viktiga samråden har vi fått en bra bild av de prioriteringar och infallsvinklar som är betydelsefulla utifrån de nationella minoriteternas perspektiv, säger Martin Sundin.

Läs rapporten

Fördjupat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska Pdf, 841.9 kB. (redovisning av regeringsuppdrag, Isof den 30 september 2021)

Källa: Isof

Kan satsningen på 90 miljoner göra skillnad för de nationella minoriteterna?

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS