Kartläggning av kunskapen om rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

pixabay

Forum för levande historia får i uppdrag att genomföra en kartläggning av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakter med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter på nationell, regional och lokal nivå.

Ladda ner:

Kartläggningen ska omfatta en redovisning av forskning och andra relevanta studier och en sammanfattning av deras resultat. Kartläggningen ska vidare inkludera sådan faktabaserad kunskap som behandlar rasism, eller närliggande ämnen såsom diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Vid genomförandet ska dialog föras med Vetenskapsrådet samt andra relevanta forskningsfinansiärer, universitet och högskolor. 

I uppdraget ingår att utifrån innehållet i kartläggningen genomföra en samlad analys av kunskapsläget, inklusive en analys avseende vilka kunskapsluckor som finns. Eventuella skillnader i kunskap gällande olika gruppers utsatthet för rasism och i förhållande till kön ska om möjligt också redovisas.

Forum för levande historia får för uppdragets genomförande använda högst 100 000 kronor 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 december 2020. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning. Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget beräknas till 1 430 000 kronor.

En redovisning av uppdraget ska lämnas senast den 24 september 2021. En ekonomisk redovisning av använda medel ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast i samband med slutredovisningen. Redovisningarna ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu