Kulturanpassad vård på lika villkor för det samiska folket

BIld av Sabine van Erp från Pixabay

Regeringen beviljar Region Västerbotten 1 650 000 kronor för att genom Kunskapsnätverket för samisk hälsa utveckla kulturanpassad hälso- och sjukvård.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

– Det är viktigt att ge bra förutsättningar för en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till god hälsa och vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Det här ligger också inom ramen för regeringens satsningar på omställningen till en god och nära vård, med särskild betoning på primärvård i landsbygd och insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention, säger socialminister Jakob Forssmed.

Rätt till hälsa är en mänsklig rättighet som värnas inom den svenska minoritetspolitiken. Detta framgår också av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter, som Sverige ratificerade år 2000. Där ställs krav på att Sverige ska vidta lämpliga åtgärder för att inom alla områden av det ekonomiska, sociala, politiska och kulturella livet främja fullständig och effektiv jämlikhet mellan personer som tillhör en nationell minoritet och personer som tillhör majoritetsbefolkningen.

Det finns skillnader mellan samer och den övriga befolkningen i vissa hälsoutfall, livsvillkor och levnadsvanor. Rapporter har också visat att det finns en bristande kunskap hos majoritetsbefolkningen och hos hälso- och sjukvården och omsorgen om samernas kultur, rättigheter och hälsosituation och att förtroendet för primärvården och psykiatrin är lägre bland samerna än bland andra nationella minoriteter, vilket i sin tur inverkar negativt på benägenheten att söka vård.

Regeringen har nu beviljat Region Västerbotten 1 650 000 kronor i bidrag för 2024 för utvecklingen av kulturanpassad hälso- och sjukvård för det samiska folket. Arbetet sker inom Kunskapsnätverket för samisk hälsa och särskilt ha fokus på att stärka förutsättningarna för att öka den samiska kulturkompetensen och utveckla arbetssätt för att tillgodose samiska patienters behov i omställningen till en god och nära vård samt i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.

Regeringen avser att avsätta medel för genomförandet av insatserna även under 2025 respektive 2026, under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS