Ledningen för den romska folkhögskolan uttalar sig om de förlorade statsbidragen

pixabay

I somras inledde Folkbildningsrådet en granskning av Interkulturella folkhögskolan. Den Interkulturella folkhögskolan är en romsk folkhögskola som ligger i Bergsjön, Göteborg. Nu har granskningen lett till att alla statsbidrag till den romska folkhögskolan dras in. DIKKO tog kontakt med ledningen för folkhögskolan och bad om deras syn på det som hänt.

Bakgrund

Interkulturella folkhögskolan i Bergsjön startade 2007 under namnet Agnesbergs folkhögskola och hade då Västra Götalandsregionen som huvudman. Folkhögskolan fick 2016 en ny huvudman och drivs idag av Romska bildningsförbundet väst.

Interkulturella folkhögskolan förlorar rätten till statsbidrag

Det är en allvarlig kritik som riktas mot folkhögskolans ledning och vi kan konstatera att statsbidraget har använts i strid med gällande bidragsvillkor, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

Beslutet om indraget statsbidrag togs den 11 november 2020 och innebär att Interkulturella folkhögskolan förlorar rätten till statsbidrag den 31 december 2020 och att skolan ska återbetala 3,9 miljoner kronor i felaktigt utbetalat statsbidrag. Folkbildningsrådet kommer att ta fram en plan för hur eleverna ska få möjlighet att fortsätta sina studier på andra folkhögskolor.

Interkulturella folkhögskolans ledning ger sin syn på det indragna statsbidraget.

Ledningen för Interkulturella folkhögskolan representeras av tillförordnade rektorn Johan Karlborg och styrelseordföranden Toni Hagert

Angående beslut om statsbidrag till interkulturella folkhögskolan

Det framgår av utredningen att det finns svagheter och brister i skolans styrning. Men det framgår också i utkast från PWC Revision följande:

Även om folkhögskolan inte direkt bryter specifikt mot dessa villkor (statsbidragsvillkoren) har vi noterat att det finns tydliga svagheter/brister i folkhögskolans styrmodell

Ordval som oklart, inte rimligt, osannolikt, oklara syften sveper över hela utredningen, menar ledningen för skolan.

Att skolan skall vara icke vinstutdelande

Avsikten med alla projekt utanför ramen för statsanslaget är redovisade enligt vår mening genom finansiering. Vår särredovisning har man inte tagit någon hänsyn till, menar ledningen.

Vad gäller lärartätheten kom det som en fullständig överraskning för oss, men enligt utredningen är vi skyldig att återbetala 3,9 miljoner. Hur Folkbildningsrådet kommit fram till detta belopp är en gåta eftersom de fyra berörda lärarna inte finns med i uträkningen. Vi har påtalat detta och skickat underlag för rättelse, men ändå har man kommit fram till samma belopp.

Interkulturella folkhögskolan menar att de har under utredningens gång skickat in alla underlag för den här delen av verksamheten till revisionsbyrån och har byrån också konstaterat att:

denna fördelning av lärartjänster som folkhögskolan anger kan mycket väl vara korrekt det finns dock inget underlag som gör det möjligt att verifiera ”påståendena”

Hur räknar man på lärartäthet?

Är inte grundförutsättningen att ta med all berörd personal?  Det är inga påståenden det är underlag, siffror och personer som är basen för lärartäthet. Vi är trötta på att bemöta argument som är luddiga och icke specifika. Som värdet av intyg från auktoriserad revisor angående vår särredovisning som enligt dom är oklart, och därför förkastas den. På vilket sätt kan dessa siffror vara oklara? Fördelningsnyckeln för personalkostnader är sannolikt felaktig.

Verksamhet med kommersiellt syfte

Interkulturella folkhögskolan har visat på att deras medel kommit från SFI (som är uppdragsutbildning). De menar att de har fått brev från Göteborgs stad som bekräftat att de kan använda pengarna hur de vill eftersom de har gjort arbeten för dessa, det är ”alltså en betalning för ett utfört arbete”, menar ledningen för skolan.

Det är många folkhögskolor i Sverige som har ett kommersiellt syfte om man påstår att vi har det. Alla våra pengar har alltid gått tillbaka in i vår verksamhet, menar ledningen för skolan.

Varför har det blivit så här?

Ledningen för Interkulturella folkhögskolan säger att de inte förstår varför de har fått sina statsbidrag indragna.

Varje gång folkbildningsrådet har begärt in ett underlag har de fått det. Vi har under processens gång märkt att allt vänds emot oss; att vi anses icke samarbetsvilliga medan vi menar att man ställt upp helt orimliga tidsramar för oss. Man har inte tagit hänsyn till problemen när det gäller covid-19 som ledde till att vi inte kunde leverera årsbokslut. Vi tror inte vi var den enda skolan som hade problem med detta och vi var hela tiden i telefonkontakt med folkbildningsrådet under processen.

Vi upplever att man förtalar oss i skrift, de säger att vi är korrupta. Att man uttalar kraftiga anklagelser från en myndighet, utan något underlag för dessa påståenden, gör att vi upplever ett maktmissbruk från myndigheten mot oss alla romer i Sverige. Vi tar detta mycket allvarligt och är öppna för insyn av oberoende aktörer så att vi får upprättelse.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Fakta om folkhögskolan

Interkulturella Folkhögskolan har Romska Bildningsförbundet Väst som huvudman. Interkulturella folkhögskolan har ett särskilt ansvar att utveckla interkulturell folkhögskolepedagogik. Med skolans historia och bas i utbildningsverksamhet av och med romer har skolan ett ansvar att utveckla sin verksamhetsbas samt sprida erfarenhet och kunskap om denna till andra.

Statens syften med stödet till folkhögskolor och studieförbund är att:

  1. stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  2. bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.