Nominera till Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer innan den 23 maj

Foto Linda Lundqvist

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett forum för samråd och utbyte av information mellan den romska minoriteten och kommunledningen i Göteborg.

 1. Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer
 2. Öppna möten
 3. Är du intresserad av att vara ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer man…
 4. Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Snart dags för val

Den 23 maj röstar den nationella minoriteten romer fram vilka ledamöter som ska representera minoriteten i kommunstyrelsens råd under mandatperioden 2023-2026.

Telefon 031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post nationella.minoriteten.romer@goteborg.se
Fyll en Intresseanmälan till Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer för att nominera dig själv eller den du anser ska sitta med i rådet.

Om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Rådet är ett forum för samråd och en rådgivande instans för kommunen i strategiska frågor som berör den romska minoriteten. I januari 2017 beslutade kommunstyrelsen om att inrätta rådet och fastställa tillhörande reglemente. 

Rådet har möjlighet att initiera frågor och utvecklingsinsatser, svara på remisser och föra en dialog med politiker och tjänstepersoner. Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är också ett forum för ömsesidigt lärande och följer upp utvecklingen av plan för arbetet med nationella minoritetsfrågor. Syftet är att öka den romska delaktigheten och inflytandet utifrån minoritetslagstiftningens grundskydd. Rådet ska även bidra till att den romska minoritetens mänskliga rättigheter respekteras, skyddas, uppfylls och främjas i samma utsträckning som för övriga medborgare i Göteborg.

Öppna möten

Enligt gällande reglemente ska rådet årligen bjuda in till öppna möten för allmänheten. Öppna möten är inte beslutande möten, men synpunkter och förslag som framförs dokumenteras för rådets fortsatta arbete. På de öppna mötena lyfts aktuella frågor. Öppna möten är en viktig yta för dialog med framförallt den nationella minoriteten romer i Göteborg, men också allmänhet, medarbetare i Göteborgs Stad och förtroendevalda.

Är du intresserad av att vara ledamot i Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer mandatperioden 2023-2026?

Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer är ett råd till kommunstyrelsen. Rådet arbetar utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

Vad innebär det att vara ledamot?

 • Rådets ledamöter väljs för fyra år (2023-2026)
 • Rådets ledamöter företräder många perspektiv och intressen
 • Rådet har 6 sammanträden och 2 öppna samråd varje år
 • Rådets ledamöter förbereder och läser igenom handlingar inför sammanträdena
 • Rådets ledamöter deltar aktivt i arbetsgrupper
 • Ersättning betalas ut för det arbete som utförs

Intresseanmälan Göteborgs Stads råd för nationella minoriteten romer

Vem kan lämna in en intresseanmälan?

Intresseanmälan är öppen för alla personer som identifierar sig som tillhöriga grupperna:

 • svenska romer
 • finska romer
 • utomnordiska romer
 • nyanlända romer

Kulturföreningen för resandefolket utser representanter för resande.

När ska intresseanmälan lämnas in?

Senast måndag den 8 maj ska intresseanmälan vara stadsledningskontoret till handa.

Hur lämnas intresseanmälan in?

För att säkerställa att intresseanmälningarna hanteras på korrekt sätt utifrån GDPR tas enbart intresseanmälningar i pappersformat emot. Intresseanmälningarna sparas inte efter det att ledamöterna är utsedda. Läs mer om hur stadsledningskontoret hanterar personuppgifter.

Du kan lämna in din intresseanmälan på följande sätt:

 • Post: Skriv ut blanketten och posta till Stadsledningskontoret, 404 82 Göteborg. Märk kuvertet med Intresseanmälan Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer.
 • Lämna in i receptionen eller på Romano Center i Väst: Skriv ut blanketten och lämna i stadsledningskontorets reception. Stadsledningskontoret, Gustav Adolfs Torg 4, eller på Romano Center i Väst, Första Långgatan 28B.
 • Få intresseanmälan sänd med post: Fyll i adressuppgifter i följande formulär och få intresseanmälan sänd med post tillsammans med ett frankerat och adresserat svarskuvert.

Vad händer när intresseanmälan skickats in?

Efter att ansökningstiden gått ut kommer du kontaktas av rådets samordnare. Rådets representanter kommer utses genom val som hålls den 23 maj på Romano Center i Väst. Personer som identifierar sig som tillhöriga den nationella minoriteten romer röstar då fram 8 representanter, 2 var för grupperna svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Dessa representanter kommer att utgöra civilsamhällets ledamöter i rådet under mandatperioden 2023-2026.

Kontakta Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads råd för den nationella minoriteten romer kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon 031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)
E-post nationella.minoriteten.romer@goteborg.se
Kontaktformulär Skicka meddelande

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS