Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

Fotograf/Källa: Mostphotos

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 2007.  Bland unga kvinnor var andelen 7,5 procent och bland unga män 8,3 procent.

MUCF har tagit fram statistik över andelen unga som varken arbetar eller studerar sedan 2007. Uppgifterna bygger på registerdata över hela befolkningen i åldern 16–29 år och gruppen delas in i åldrarna 1624 år och 2529 år. Statistiken redovisas efter kommun, län och för hela riket. För närvarande sträcker sig statistiken från 2007 till 2021.

Andelen unga som varken arbetar eller studerar ökade under några år i samband med finanskrisen 2008–2009, men har sedan 2011 varit tämligen konstant.

Andelen minskade från 8,3 procent under 2020 till 7,9 procent under 2021. Andelen i den yngre åldersgruppen, 16–24 år, minskade under samma period från 6,2 till 5,7 procent.

– Vi kan inte se någon enskild förklaring till minskningen utan det handlar om flera bakomliggande faktorer. En trolig orsak som bidragit till minskningen är det förbättrade arbetsmarknadsläget för unga under 2021, säger Emma Neuman, utredare på MUCF.

Unga som saknar gymnasieutbildning, unga med funktionsnedsättning och unga utrikesfödda är överrepresenterade bland dem som varken arbetar eller studerar.

Det finns stora variationer inom gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Personer som är utan arbete och studier under en kortare tid har oftast lättare att etablera sig. Situationen för unga som hamnat i utanförskap under flera år är mer problematisk. Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa är överrepresenterade bland dem som är utan arbete eller studier en längre tid.

– Psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och sjukdom som medför nedsatt arbetsförmåga är några av de faktorer som påverkar risken för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Socioekonomisk utsatthet och bristfällig skolgång är andra. Samtidigt ska vi komma ihåg att de här variablerna ofta samverkar – mår du psykiskt dåligt så är risken stor att du inte klarar skolan bra, säger generaldirektör Lena Nyberg.  

Inom gruppen finns många individer med komplexa utmaningar, som behöver stöd från olika aktörer på både lokal och nationell nivå. MUCF har regeringens uppdrag att stötta lokala och nationella aktörer i frågor som rör unga som varken arbetar eller studerar.

Sammanfattning av statistik över unga som varken arbetar eller studerar (16–29 år):

  • Antal 137 486
  • Andel 7,9 procent
  • Andel bland kvinnor 7,5 procent
  • Andel bland män 8,3 procent
  • Andel bland utrikes födda: 14,0 procent (15,3 procent bland kvinnor och 12,9 procent bland män)
  • Andel bland inrikes födda: 6,2 procent (5,4 procent bland kvinnor och 6,9 procent bland män)

Läs mer om MUCF:s arbete med unga som varken arbetar eller studerar på mucf.se

FAKTA

Gruppen unga som varken arbetar eller studerar (uvas) omfattar personer som under det aktuella kalenderåret haft arbetsinkomster understigande ett prisbasbelopp (47 600 kronor under 2021) och inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerade eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.

I MUCF:s rapport ”Ett långvarigt utanförskap”, görs en uppdelning av gruppen unga som varken arbetar eller studerar utifrån den tid man befinner sig utan arbete eller studier; kort tid (1-2 år), medellång tid, återkommande samt lång tid (5-11 år).

Redaktionen
Redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS