Nyheter| ​Ris och ros till regeringen från Amnesty om mänskliga rättigheter i Sverige

pixabay

Viktiga erkännanden från Sveriges regering när det gäller vad som behöver göras för mänskliga rättigheter i landet – men också kritik där det brister. Amnesty International kommenterar Sveriges svar på FNs UPR-granskning – det vill säga granskningen i FN:s råd för mänskliga rättigheter av hur väl Sverige lever upp till att säkerställa och garantera mänskliga rättigheter.

Amnesty International välkomnar att Sveriges regering accepterar rekommendationer att prioritera kampen mot sexuellt våld mot kvinnor, att tackla orsakerna till att så många inte polisanmäler och att säkerställa tillgång till stöd för alla som överlevt sexuellt våld – även de som inte anmält brotten. Men vi är fortfarande bekymrade över att det sker så många våldtäkter och att hjälp och stöd inte finns tillgängligt för alla som utsatts, säger Maja Åberg, policyrådgivare på Amnesty Sverige.

Den 28 september 2020 kommer FN:s råd för mänskliga rättigheter att anta slutrapporten efter UPR-granskningen av Sverige i januari i år.

Amnesty välkomnar även att Sverige accepterar en mer övergripande rekommendation att stärka insatser för att skydda de mänskliga rättigheterna för romer och andra utsatta EU-medborgare som befinner sig i landet. Men vi beklagar att Sverige avvisat rekommendationerna som gäller vissa specifika rättigheter såsom rätten till vård. Vi uppmanar den svenska regeringen att säkerställa att alla människor i Sverige har tillgång till subventionerad vård, säger Maja Åberg, som levererar Amnestys uttalande  vid ett digitalt möte i rådet samma dag.

Amnesty beklagar också att Sverige avvisat rekommendationerna att ratificera ILO-konvention 169 som skyddar urfolks rättigheter.

År 2015 aviserade regeringen att den skulle arbeta mot en ratificering av ILO 169. Konventionen har ännu inte ratificerats och samer vittnar om att kränkningar av urfolksrättigheter fortgår, såsom bristande respekt för principen om ett fritt och informerat förhandssamtycke, säger Maja Åberg.

BAKGRUND
Universal Periodic Review, UPR, är FN:s återkommande granskning av situationen för de mänskliga rättigheterna i samtliga FN:s medlemsstater. Inför granskningen av Sverige som gjordes i januari 2020 tog Amnesty International fram rapporten “Sweden: Rights for all? The case of rape survivors and vulnerable EU citizens”. Rapporten var ett av många komplement till den nationella rapport som Sveriges regering lämnade in till FN den 14 oktober 2019.

Amnesty lade tonvikten på två områden där organisationen gjort utredningar under 2018 och 2019, samt granskade också i vilken utsträckning Sverige uppfyller vissa av de rekommendationer landet fick vid FN:s senaste granskning i januari 2015.

Mer info:
https://www.amnesty.se/press-och-media/#/pressreleases/sverige-situationen-foer-maenskliga-raettigheter-i-sverige-granskas-av-fn-2963418

Amnesty Internationals uttalande kommer att publiceras på https://www.amnesty.org/en/