Nyheter| Forum för levande historia medverkar i nationell satsning för hågkomsten av Förintelsen

Foto Juliana Wiklund

Med anledning av regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism initieras en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället. Forum för levande historia tilldelas sex miljoner står det i ett pressmeddelande.

På torsdagen fattade regeringen beslut om den nationella satsningen där ett av uppdragen går till Forum för levande historia:

Forum för levande historia får sex miljoner kronor för att genomföra en nationell satsning med förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna. Även samhällsorienteringen för nyanlända ska omfattas av uppdraget.

Vi ser den nationella utbildningsinsatsen som ett viktigt tillskott i vårt långsiktiga arbete. Särskilt glädjande är satsningen på nya målgrupper. Vi ser att efterfrågan på material och pedagogiskt stöd i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och Förintelsens historia har ökat. Med mer resurser kan vi nå ännu fler, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.

Fler myndigheter medverkar i den nationella satsningen. Även Statens historiska museer, Segerstedtinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tillförs medel för att öka kunskaperna i skolan och samhället, avslutas pressmeddelandet.

För mer information se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nationell-satsning-ska-oka-kunskaperna-om-forintelsen-och-antisemitism/

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Läs fler artiklar om Förintelsen här och läs om den romska Förintelsen här


På Regeringens hemsida har de publicerat denna text.

Förintelsen och brotten mot mänskligheten under andra världskriget får aldrig falla i glömska. Med den nationella satsningen fortsätter regeringens strategiska och samlade arbete för demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter och mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, säger utbildningsminister Anna Ekström.

År 2020 är det 75 år sedan andra världskrigets slut och 20 år sedan Stockholms internationella forum om Förintelsen ägde rum då Stockholmsdeklarationen antogs. Av deklarationen framgår att staten ska stödja minneshållande, undervisning och studier av Förintelsen. I Malmö arrangerar regeringen i oktober ett internationellt forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Med anledning av detta avsatte regeringen 10 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2020 för en nationell satsning. Nu är det klart vilka fyra uppdrag som ska ingå i satsningen:

  • Forum för levande historia får sex miljoner kronor för att genomföra en nationell satsning med förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna. Även samhällsorienteringen för nyanlända ska omfattas av uppdraget.
  • Statens historiska museer får 2,3 miljoner kronor för att utveckla en svenskspråkig version av installationen Dimensions in Testimony där besökare kan samtala med personer som överlevt Förintelsen via förinspelade svar på frågor som möjliggörs genom artificiell intelligens-teknik. I dag finns det få överlevande från Förintelsen kvar i livet som kan berätta om sina upplevelser. Det finns därmed behov av att bevara överlevandes vittnesmål på olika sätt.
  • Göteborgs universitet (Segerstedtinstitutet) får 1,2 miljoner kronor för att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om undervisning i skolan som kan motverka antisemitism och andra former av rasism. I uppdraget ska både nationell och internationell forskning beaktas. Forskarseminariet ska genomföras i samband med Malmöforumet i oktober.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) får 0,5 miljoner kronor för att ta fram en rapport om antisemitism i sociala medier och andra digitala miljöer. Rapporten blir en del av myndighetens uppdrag att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier.

Att minnas är inte bara att aldrig glömma. Det måste också innebära att vi gör allt vi kan för att något liknande inte händer igen. Trots att historien visat oss vad de yttersta konsekvenserna av hat mot varandra kan bli, finns diskriminering och rasism fortfarande i alla delar av samhället. Därför är initiativ som detta så viktiga, säger demokratiminister Amanda Lind.