Nyheter| Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO

wikipedia

I ett pressmeddelande den 31 januari skriver DO att det nu har avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

Tillsynen inleddes efter att DO hade tagit del av uppgifter i media som gjorde gällande att läkare på Karolinska universitetssjukhuset under flera år hade utsatts för vad som beskrevs som antisemitiska trakasserier och att en av läkarna hade anmält saken till arbetsgivaren utan att sjukhuset hade vidtagit några relevanta åtgärder för att utreda trakasserierna.

I beslutet skriver DO att Karolinska har brustit i flera avseenden, främst genom att inte omgående när de fick kännedom om påståendena om trakasserier inleda en utredning, genom att inte utreda samtliga påståenden, samt därtill genom att inte utreda om en anställd som inte själv informerat arbetsgivaren om trakasserier hade upplevt sig vara utsatt.

DO:s tillsyn har varit begränsad till att granska om arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter att utreda och vidta åtgärder vid påtalade trakasserier. DO:s tillsyn har alltså inte omfattat frågan om den anställde har utsatts för trakasserier eller någon annan form av diskriminering.

DO har ytterligare två tillsynsutredningar som har anknytning till det aktuella beslutet genom att de avser samma arbetstagare. De övriga två utredningarna, som berör om en läkare har utsatts för diskriminering av Sveriges läkarförbund och om Karolinska universitetssjukhuset har utsatt läkaren för repressalier efter att ha påtalat upplevda trakasserier och medverkat i DO:s utredning, är ännu pågående.

Ta del av tillsynsbeslutet

Ärende: TIL 2018/506

Fakta

Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete eller fullgör praktik hos arbetsgivaren, är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden. (2 kap. 3 § diskrimineringslagen)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu