Nyheter| Budgetsatsning på journalistik i hela landet

É romani glinda

På Regeringskansliets hemsida står det att det kommer satsas på journalistik i hela landet. Det man kan hoppas är att små tidningar kommer gynnas av detta förslag. Speciellt de tidningar som ges ut av de nationella minoriteterna.

För att förbättra förutsättningarna för nyhetsförmedling och lokal journalistik i hela landet föreslår regeringen att mediestödet förstärks med totalt 140 miljoner kronor 2020, inklusive tidigare aviserade ökningar. Dessutom föreslås en ökning med 30 miljoner kronor för innevarande år.

En mångfald av starka och oberoende medier i hela landet är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Alla människor, oavsett var i landet de bor, ska ha tillgång till ett allsidigt nyhets- och medieutbud av hög kvalitet.

Medielandskapet har på kort tid förändrats i grunden. Medieutvecklingen och förändrade medievanor har lett till att främst den lokala tidningsjournalistiken är under hårt ekonomiskt tryck. Tidningsbranschen brottas med sjunkande upplagor och vikande annonsintäkter. Ett närbesläktat problem är de geografiska områden som har obefintlig eller svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Studier visar att det i 75 av landets kommuner saknas en regelbundet bemannad redaktion.

Sedan den 1 februari 2019 finns ett särskilt stöd, inom ramen för mediestödet, för journalistisk bevakning av vita fläckar. När mediestödet som helhet stärks ökar också möjligheten till ökat stöd för bevakning av vita fläckar.

Starka oberoende medier med allsidig nyhetsförmedling och granskande journalistik har en avgörande betydelse för det öppna demokratiska samhället. Därför behövs bästa möjliga förutsättningar för en mångfald av oberoende journalistik i hela landet.  

Att det finns en allsidig nyhetsförmedling i hela landet är avgörande för demokratin. Lokaltidningarna är oumbärliga för att det demokratiska ekosystemet i hela landet ska kunna upprätthållas. Nu vidtar vi en konkret och tydligt åtgärd, i enlighet med januariavtalet, för att värna den oberoende journalistiken i hela landet genom att förstärka mediestödet, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu