Nyheter| Konferens om ”hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering?”

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer anordnar en årlig konferens den 24 oktober. Konferensen äger rum mellan kl. 08.30-16.15 på Malmö stadsbibliotek Röda rummet.

Temat för konferensen är ”hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering?”

DIKKO ställde några frågor till projektassistent Olga Friberg Jonsson.

Vad är syftet med dagen?

Syftet med Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer är att stärka den romska minoritetens inflytande i frågor som berör dem på kommunal nivå, i enlighet med nationell minoritetslagstiftning.  
Syftet med årets konferens är att behandla temat- ”hur säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk inkludering?”.

Temat kommer att lyftas av våra talare Ingrid Johansson Lind, särskild utredare i utredningen om samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik samt utredare i frågan om språkcentrum och F.d. länspolismästaren Gunno Gunnmo, tidigare biträdande ordförande i Delegationen för romska frågor och samordnare för arbetet med Vitboken.

Dessutom kommer f.d. pilot- och nuvarande utvecklingskommuner samt Socialstyrelsen att delta och berätta om de möjligheter och utmaningar de ser i sitt arbete med långsiktighet för romsk inkludering. Förhoppningen är att konferensen ska leda till fortsatta samtal kring långsiktighet och vad vi behöver för att säkerställa långsiktighet i vårt arbete för romsk inkludering. Genom konferensen finns en förhoppning om att öka delaktighet och inflytande för den nationella minoriteten romer i frågor som berör dem.

Kan du ge lite bakgrund till dagen och hur länge har den funnits?

Efter att den nya, reviderade lagstiftningen trädde i kraft i januari 2019 så har kommuner och landsting ett uppdrag att tillsammans med nationell minoritet ta fram minoritetspolitiska mål och riktlinjer.

Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer är en del i arbetet för att leva upp till denna lagstiftning. Rådet har funnits sedan 2018 och anordnar varje år en årlig konferens med ett valt tema. Årets konferens är den andra konferensen som rådet anordnar och kommer att äga rum den 24 oktober.

Vad är det roligaste med dagen?

Det roligaste med dagen är att få samla civilsamhälle, tjänstepersoner och förtroendevalda som alla är intresserade av och/eller arbetar för mänskliga rättigheter och romska minoritetsrättigheter.

Det leder till givande samtal och diskussioner samt öppnar upp till möjligheter för samarbete där vi alla kan lyssna och lära av varandra, vilket i sig är ett gott verktyg för att arbeta minoritetspolitiskt vad det gäller både främjande och kunskapsspridning av minoritetsrättigheter.

Det roliga med dagen, och vad som egentligen är det övergripande målet med allt som görs med mänskliga rättigheter, kan sammanfattas med följande ord från Mujo Halilovic, enhetschef på RIKC;

”Vi behöver lära oss att samtala fram olika lösningar och utifrån det bygga upp en vi-känsla som överskrider religiösa, etniska, geografiska, kulturella och likartade gränser, samtidigt respektera det som skiljer grupper och människor åt”.

Konferensen är öppen för tjänstepersoner, förtroendevalda och civilsamhälle. HÄR kan du anmäla dig om du vill delta.

Moderatorer: Diana Bogelund och Marian Wydow, från Romskt informations- och kunskapscenter Malmö stad (RIKC)

Program
08:30 Registrering och fika
09:00 Ordförande Ewa Bertz och Vice
ordförande Stefan Wydow i Malmö stads råd
för den nationella minoriteten romer, hälsar
välkomna
09:15 Presentation av dagens tema – Hur
säkerställer vi långsiktighet i arbetet med romsk
inkludering?
09:30 Thomas Hammarberg, tidigare
Europarådets kommissionär för mänskliga
rättigheter samt tidigare ordförande i
kommissionen mot antiziganism, nu ledamot
av riksdagen.
10:00 Ingrid Johansson Lind, särskild
utredare i utredningen om samordning,
utveckling och uppföljning för en stärkt
minoritetspolitik samt utredare i frågan om
språkcentrum.
10:30 PAUS

11:00 Mujo Halilovic från Malmö stad samt
Eva Entelius Melin och Maria Olsson
Eklund från Socialstyrelsen
11:30 Helsingborgs stad och Göteborgs stad
12:00 LUNCH

13:15 Gävle kommun och Borås stad
13:45 Stockholms stad och Uppsala
kommun
14:15 Frågor
14:30 PAUS

15.00 Panelsamtal – Hur säkerställer vi
långsiktighet i arbetet med romsk inkludering?
Samtalet leds av Dolaresa Andersen och
Dusan Marinkovic, ledamöter i romska
rådet.
16.00 Sammanfattning och avslutning
16:15 Tack för idag!

Vi ser fram emot en givande dag tillsammans där romska mänskliga rättigheter får stå i fokus!

Olga Friberg Jonsson
Epost: olga.fribergjonsson@malmo.se
www.malmo.se/rikc
Facebook/Rikc

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu