Nyheter| Myndigheters arbete mot rasism – Forum för levande historias slutrapport

BiL

Inom ramarna för regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott utför ett femtontal myndigheter insatser mot rasism och homo-, bi- samt transfobi. Forum för levande historia har 2016-2019 haft i uppdrag att samordna och följa upp planen. Nu har uppdragets slutrapport lämnats till regeringen, meddelas i ett pressmeddelande.

Rapporten ger en samlad bild av en del av det viktiga arbete mot rasism och homo,- bi- samt transfobi som bedrivs i Sverige. Rapporten belyser också frågornas aktualitet, stora samhällsutmaningar och därmed fortsatta behov av insatser och samordning, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.

Myndigheternas insatser handlar främst om att samla in, utveckla och sprida kunskap. Exempelvis har Vetenskapsrådet finansierat forskning om rasism. Medierådet har tagit fram material och rapporter och drivit kampanjen No Hate Speach Movement för att öka kunskapen om rasism och liknande former av fientlighet på nätet bland barn och unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har genomfört insatser för en öppen och inkluderande skola för unga hbtq-personer och Forum för levande historia har genomfört utbildningsinsatser om rasism i historien och i dag för skolpersonal och andra offentliganställda.

En central del i uppdraget att samordna den nationella planen handlar om att erbjuda myndigheterna möjligheter att ta del av kunskap och utbyta erfarenheter. Enligt flera av myndigheterna har arbetet inom ramarna för planen bland annat bidragit till att deras kompetens i frågor om rasism ökat, att ny kunskap utvecklats och spridits och att förutsättningarna för samverkan förbättrats.

Som samordnare av uppdraget har vi på Forum för levande historia haft möjlighet att också introducera historiska perspektiv i mötet med myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Det är viktigt att lära av historien i arbetet med att förebygga och motverka rasism i dag, säger Ingrid Lomfors.

I rapporten presenteras även ett antal utvecklingsbehov och förslag för att arbetet mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott i högre utsträckning ska bli samlat, strategiskt och effektivt. Bland annat föreslås att regeringen tar ställning till om fler myndigheter ska ingå i planen, om befintlig styrning på området är tillräcklig eller om nya mål behöver utvecklas och om uppdrag som varit tidsbegränsade, men där behovet bedöms vara bestående, kan permanentas.

Arbetet inom den nationella planen fortsätter och från 2020 ingår uppdraget att samordna arbetet i Forum för levande historias löpande verksamhet, avslutas pressmeddelandet.

Här hittar du slutrapporten

Här hittar du mer information


Fakta:
Regeringen lanserade 2016 Samlat grepp mot rasism och hatbrott – nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Forum för levande historia har under 2016-2019 haft i uppdrag att samordna och följa upp planen. Genom samordningen ska möjligheterna till samverkan mellan myndigheterna öka och förutsättningarna för lärande myndigheterna emellan förbättras.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu