Regeringen beslutar att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter

Statsråd Åsa Lindhagen Jämställdhetsminister med ansvar för diskriminering och segregation Arbetsmarknadsdepartementet. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss om ett institut för mänskliga rättigheter. Regeringens beslut är ett viktigt steg i arbetet för att institutet ska kunna inrättas.

Det nya institutet ska bland annat följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas i Sverige. Institutet ska också lämna förslag till regeringen om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

De internationella åtagandena om mänskliga rättigheter måste tas på största allvar. Det pågår en utveckling i vår omvärld som innebär att alla människors lika värde allt oftare ifrågasätts. Under sådana tider är det viktigare än någonsin att det finns strukturer som främjar och skyddar de mänskliga rättigheterna. Det är därför viktigt att regeringen nu tar nästa steg för att inrätta ett oberoende, nationellt institut för mänskliga rättigheter i Sverige, säger Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

I samband med att Sverige 2015 och 2020 granskades inom ramen för FN:s Universal Periodic Review fick Sverige rekommendationer om att inrätta en oberoende institution för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna. Parisprinciperna innehåller minimikrav som ska gälla för en institution för mänskliga rättigheter. Principerna är brett tillämpade och allmänt accepterade som standard för länders institutioner för mänskliga rättigheter.

För att uppfylla Parisprincipernas krav men också för att stärka institutets oberoende behöver institutets uppgifter och ledning samt vissa frågor som gäller institutets organisation och arbetssätt regleras i lag. Det innebär att regeringen inte har möjlighet att styra institutets uppgifter eller arbete i samma utsträckning som normalt gäller för myndigheter under regeringen. Regeringen bedömer att en sådan reglering skapar långsiktighet och kontinuitet för institutet samt stärker dess möjligheter att utföra sina uppgifter på ett oberoende sätt.

Institutet för mänskliga rättigheter föreslås starta sin verksamhet 1 januari 2022, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS