Nyheter| Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Foto Stockholm stads stadsmuseum

I ett statligt finansierat projekt undersöker Stadsmuseet under 2020 och 2021 de nationella minoriteternas liv och livsvillkor i staden historiskt och i samtiden. Arbetet utgår från samtidsdokumentation och forskning.

Tornedalingar, judar, samer, sverigefinnar och romer har alla lång historia i Stockholm. Det har lämnat spår i kulturarvsinstitutionernas samlingar och arkiv. Sällan är det emellertid gruppernas egna röster som representerats. Material har skapats av myndigheter, forskare, journalister och konstnärer. Men det finns också bilder, fotografier, föremål och dokument som kan berätta de nationella minoriteternas historia ur andra perspektiv. Ofta saknas dock kunskapen och kontexten. Berättelser som sätter tidigare insamlat material i sammanhang fattas. De senaste årtiondena har många museer strävat efter att ge plats till grupper som har osynliggjorts eller skildrats stereotypt, för att skapa förutsättningar att berätta utifrån egna perspektiv.

Tvåårigt projekt för kunskapsuppbyggnad

Under 2020 och 2021 bedriver Stadsmuseet ett kunskapsuppbyggande arbete tillsammans med nationella minoriteter i Stockholms stad. Projektet syftar till att synliggöra minoriteternas liv och livsvillkor i Stockholm, historiskt och i samtiden. Kunskapsuppbyggnaden genomförs i samarbete med personer som känner tillhörighet till någon eller flera av de nationella minoriteterna samt forskare inom ämnesområdet.

Frågor om vardagsliv och tillhörighet

Frågorna kretsar kring det vardagliga, om arbete och fritid, familj, rörelse i stadsrummet, viktiga platser i dåtid och samtid. Frågorna berör också tillhörigheten till minoriteten. När har tillhörighet varit, eller är, särskilt betydelsefull? Vilken roll har myndigheter och politik spelat? Och hur har statusen som nationell minoritet sedan år 2000 haft betydelse för tillhörigheten?

Utställning, program och nyförvärv

Under våren 2021 öppnar en fotoutställning som bygger på nytagna bilder av fotograf Naina Helén Jåma, och sammanställningar av kunskap om den historiska och samtida närvaron i staden. Program och aktiviteter planeras också. Inte minst kommer det kunskapsuppbyggande arbetet att leda till en ökad kunskap som införlivas i Stadsmuseets minnesbank över stadens historia. Intervjuer och förvärv av nya föremål och fotografier kommer att ingå i museets samlingar och berätta om dagens Stockholm för framtidens stad.

Insamling av berättelser 2020

I en insamling kan du som känner tillhörighet till den samiska, tornedalska, judiska, romska och/eller sverigefinska minoriteten, och som bor eller verkar i Stockholm, medverka till museets kunskapsuppbyggnad genom att berätta om ditt liv.

 Starta formuläret här – Nationell minoritet i Stockholm

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu