Nyheter| Regeringen förstärker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

pixabay

Regeringen stärker arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nu satsas 127,5 miljoner kronor på socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens insatser, meddelas i ett pressmeddelande den 23 mars.

Inga barn och kvinnor ska utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Nu stärker vi arbetet och skjuter till 127,5 miljoner kronor, säger socialminister Lena Hallengren.

Det är i kommuner och regioner runt om i vårt land som det viktiga arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck sker. Nu ger vi mer resurser till de socialarbetare och medarbetare i sjukvården som varje dag gör avgörande insatser för att skydda och rädda liv, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är de två samhällsinstanser som flest våldsutsatta kommer i kontakt med och som därför har särskilt goda förutsättningar att göra skillnad för människor som lever med våld. Socialstyrelsen får i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete mot prostitution och för barn och vuxna i människohandel för sexuella ändamål.

Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd, där barnperspektivet nu förstärks.

75 miljoner kronor ska fördelas till kommuner och 31,5 miljoner kronor till regioner. 8 miljoner kronor ska fördelas till ideella föreningar och stiftelser som bedriver verk­samhet på lokal nivå. Socialstyrelsen får också förfoga över 7 miljoner kronor i särskilda stimulansmedel som ska användas till informations- och utbildningsinsatser. Övriga medel går till myndigheternas kostnader för att genomföra uppdraget

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att bistå Socialstyrelsen att sprida nationellt stöd till den regionala nivån. Jämställdhetsmyndigheten ska särskilt stödja utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.


Delar av regeringens politik bygger på januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna


Regeringens satsning mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen beslutade 2016 om en sektorsövergripande nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin inbegriper våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndig­heten har i uppdrag att samordna och stödja andra myndigheter i arbetet med att genomföra strategin och länsstyrelserna utgör navet i genomförandet av strategin på regional nivå.

Sedan 2012 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att fördela utveck­lingsmedel och att tillsammans med länsstyrelserna ge kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu