Nyheter| Remiss Ds 2019:15 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor

Foto Linda Lundqvist

INRIKES| Den 1 november är sista dagen för att lämna in ett remissvar på frågan om en myndighet för romska frågor.

regeringskansliets hemsida hittar vi de som svarat på remissen

Diarienummer: Ku2019/01349/CSM

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Ds 2019:15 Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor.

Remissinstanser:

Remissvar:

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu