Nyheter| Samer ska ha inflytande över beslut som rör dem – förslag om ny konsultationsordning

privat bild

INRIKES| I ett pressmeddelande berättar Amnesty att de lämnar Amnesty International Sverige in sitt yttrande över lagrådsremissen om  en ny konsultationsordning för det samiska folket. Rätten till konsultation för urfolk och rätten till inflytande över beslut som berör dem är centrala delar av urfolksrätten. Amnesty välkomnar därför initiativet att utöka rätten till konsultation för samerna.

Samtidigt beklagar Amnesty att rätten till konsultation enligt förslaget inte går tillräckligt långt för att verkligen leva upp till den rätt till inflytande som urfolk har. Principen om rätt till fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) är en regel som uppnått status av internationell sedvanerätt och som därför alla länder, även Sverige, måste respektera.

– Tyvärr går inte konsultationsrätten i förslaget tillräckligt långt för att nå upp till FPIC. Amnesty ser inte att den föreslagna rätten till konsultation faktiskt ger rätt till inflytande över beslut som har särskild betydelse för samerna, vilket är vad som krävs enligt FPIC. Samerna ska få höras i ärenden av stor betydelse för dem — men ändå ska deras ståndpunkt enligt förslaget aldrig kunna påverka ett besluts giltighet, säger Johanna Westeson, sakkunnig i diskrimineringsfrågor och urfolks rättigheter på Amnesty i Sverige.

Enligt en ny skrivning, vilken Amnesty välkomnar, är det nu samerna själva som ska få bedöma vilka ärenden som har stor betydelse för dem och som därför innebär en konsultationsplikt för myndigheterna. Men det är fortfarande bara myndigheterna som anses kunna avgöra om undantag till konsultationsplikten råder. Med dessa brister i åtanke ställer Amnesty frågan: i vilken mån kan samernas inflytande verkligen säkras?

Sverige har fått kritik upprepade gånger av tunga människorättsinstanser för att vissa samiska urfolksrättigheter kränks, bland annat med hänsyn till rätt till mark, naturresurser och självbestämmande över traditionella områden.

– Införandet av en konsultationsordning som på allvar införlivat FPIC-principen i svensk rätt hade kunnat råda bot på vissa av bristerna. Amnesty beklagar att förslaget inte i högre grad tagit Sveriges internationella skyldigheter gentemot sitt urfolk på allvar. Nu uppmanar vi regeringen att åtgärda bristerna, säger Johanna Westeson.

Amnesty uppmanar också i sitt remissvar regeringen att omgående förbereda en ratifikation av ILO:s konvention nr 169 om urfolks rättigheter, i enlighet med vad Sveriges regering åtagit sig att göra i den senaste granskningen av Sverige från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu