Nyheter| Information om regeringens arbete med romsk inkludering

pixabay

INRIKES| I ett meddelade från KU kommer en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under maj-juni 2019.

Nytt uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholms län

Regeringen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att genomföra kapacitetsstärkande insatser riktat mot romska flickor och kvinnor för att stärka möjligheten till organisering och delaktighet i samhällslivet, däribland i arbetet med romsk inkludering.  Länsstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att bl.a. sprida arbetssätt och metoder från arbetet med romsk inkludering. Enligt det nya beslutet ska Länsstyrelsen inom ramen för sitt arbete också dokumentera kunskap och erfarenheter från de kommuner som med statsbidrag bedrivit arbete för romsk inkludering. Länsstyrelsen ska genomföra sitt arbete i dialog och samarbete med romska företrädare och kommuner.

Ny referensgrupp för arbetet med romsk inkludering

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind har nu fattat beslut om att förlänga tiden för Regeringskansliets romska referensgrupp i ytterligare tre år och samtidigt förordna 20 deltagare till referensgruppen. Deltagarna ska genom sin kunskap, kompetens eller erfarenhet bidra till att utveckla regeringens strategi för romsk inkludering. Detta innebär bl.a. att identifiera behov som finns hos den romska gruppen, ge förslag på insatser och utvärdera genomförda insatser för romsk inkludering. Deltagarna förväntas också lyssna in behov och synpunkter som finns inom den romska gruppen, vid behov hjälpa till med att identifiera andra romska företrädare med särskild sakkunskap, och verka för att sprida information från dialogmötena. Besluten om referensgruppen och vilka som ingår i den bifogas.

Sveriges sjunde rapport till Europarådet under den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådet om Sveriges efterlevnad av den europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Nu har Sveriges sjunde rapport lämnats.

Läs mer: https://www.regeringen.se/internationella-mr-granskningar-av-sverige/2019/06/sveriges-aterkommande-rapportering-om-europeiska-sprakstadgan/

Vill du läsa mer om minoritetspolitiken se Minoritet.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu