Nyheter| Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens kulturråd

pixabay

Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens kulturråd.

Romsk inkludering

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten, med utgångspunkt i sitt verksamhetsområde och erfarenheter från särskilda insatser och uppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032, har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romsk kultur. 

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

  • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Läs hela regleringsbrevet här

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu