Nyheter| Läsapp med litte­ra­tur på Sveri­ges natio­nel­la mino­ri­tets­språk på gång under 2020

pixabay

Kungliga biblioteket skriver på sin hemsida om att det ska finnas likvärdig tillgång till litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk – det är ett av effektmålen för den nya läsfrämjande tjänst som arbetas fram på KB. Under 2019 har vi träffat många potentiella slutanvändare och företrädare för språkgrupperna. Nu intensifieras utvecklingen.

Vidare står det att KB överlämnade i mars 2019 förslag till en nationell biblioteksstrategi till regeringen. Tillsammans med den lämnades även förslag på sex reformer, varav en för stärkt biblioteksverksamhet för nationella minoriteter och urfolket. I väntan på att beredningen inom Regeringskansliet färdigställs, har KB påbörjat ett pilotprojekt. Målet är att tillgängliggöra e-böcker och ljudböcker på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch – fritt för användarna.

Om pilotprojektet

I piloten begränsas språken till samiska och romani chib och deras varieteter. Detta på grund av pilotprojektets omfattning och för att de språken kompletterar andra myndigheters insatser väl i tid. Primär målgrupp för läsappen är fritidsläsande vuxna och unga vuxna, men även barnlitteratur kommer att finnas med i tjänsten.

Projektet består av två delar:

  • utveckling av en läsapp utifrån användargruppernas behov,
  • innehållsutredning för att kartlägga material på samiska och romani chib, och undersöka förutsättningarna för att tillgängliggöra materialet.

Projektet sker i samverkan med företrädare för språkgrupperna och minoritetsbiblioteken, samt andra myndigheter.

Referensgrupp

KB:s projektgrupp har under året träffat många potentiella slutanvändare och företrädare för språkgrupperna, samt flera bibliotek. Dels för att ta reda på hur en tjänst kan främja läsning på det egna minoritetsspråket på bästa sätt, dels för att undersöka vilka behov och önskemål som finns kring litteraturen. I december genomfördes projektets första referensgruppsmöte.

Referensgruppen består av representanter för alla nationella minoritetsspråk, för regional biblioteksverksamhet och för myndigheter som arbetar med språken.

Prototyp

En väl fungerande prototyp är framtagen och testas nu på användare. Samtidigt fortsätter utredningen av vilken litteratur som finns på språken och användarnas behov och önskemål. Vi undersöker även förutsättningarna för att tillgängliggöra materialet i tjänsten. Den tekniska utvecklingen och kontakter med utgivare och författare intensifieras i början av 2020. En första version av appen samt innehållsutredningen är sedan tänkta att vara klara under våren. Det är också då som beslut tas om tidpunkt för lansering avslutas inlägget på Kungliga bibliotekets hemsida.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu