Replik på debattartikeln: En Södertörn-modell för samråd?

DIKKO kollage

En debattartikel beskriver skribentens egna åsikterna i texten.

I debattartikeln, Södertörn-modell för samråd?, som publicerades den 8 februari 2023 har föreningar och aktörer en del frågor om Södertörns högskola. Nu har Södertörns högskola kommit med en replik på debattartikeln.

Södertörns högskola vill utveckla samråd

Den 9 december 2022 höll Södertörns högskola ett samrådsmöte. Det var tänkt som ett brett möte, men då kommunikationen från högskolans sida brast blev det tyvärr inte det tillfälle till samråd som var avsikten. Men mötet var inte det sista. Högskolan kommer under våren 2023 att bjuda in till nya dialoger för att hämta in synpunkter och erfarenheter av betydelse för genomförandet av våra uppdrag relaterade till den romska minoriteten. Vi tar också gärna emot ytterligare synpunkter och förslag till hur formerna kan förbättras.

Avsikten med mötet var att samråda med deltagarna och att ge en historisk bakgrund till högskolans arbete med romska studier samt att presentera det som nu görs inom ämnet Kritiska romska studier i relation till regeringsuppdragen.

Vi valde att bjuda in brett. Samrådet den 9 december var öppet och genomfördes med möjlighet att delta på plats eller på distans för att göra det tillgängligt för så många som möjligt. Inbjudningar hade skickats till ett antal föreningar som uppbär medel från länsstyrelsen och personer som har engagerat sig i sammanhang relaterade till den romska gruppen. Utöver detta så valde vi att göra samrådet öppet också för de som inte nåddes av en direkt inbjudan. Vi gick dessutom ut i olika forum, bland annat i Dikko, för att nå så många som möjligt. Vi tar gärna emot kontaktinformation om intresse att få inbjudan till kommande samråd (se adress nedan).

Referensgrupper och samråd är viktiga för Södertörns högskola. Som framgick under samrådsmötet har vi inte en formaliserad referensgrupp just nu. Vi har historiskt haft olika typer av referensgrupper som av olika anledningar inte finns kvar. Men vi har sedan tidigare planerat för en eller flera referens-/dialoggrupper som ska finnas på plats under våren 2023.

Södertörns högskolas intention är att skapa och upprätthålla goda relationer, en öppen dialog och hållbar samverkan med en mångfald av romska grupper för att tillsammans bygga vidare och skapa en lärarutbildning i och om romani chib samt stärka och utveckla arbetet med revitalisering av romani chib. Det är därför viktigt att arbetet sker tillsammans med romer och att olika gruppers behov och förutsättningar beaktas.

Av högskolans årsredovisningar framgår hur högskolan har arbetat med regeringsuppdragen relaterade till den romska minoriteten. Årsredovisningarna finns tillgängliga på högskolans webbplats. Till de aktiviteter som finansierats med uppdragsmedel hör samverkan, omvärldsbevakning och utbildning genom kurser inom ämnet Kritiska romska studier. Därtill har romska studenter givits stöd i form av reseersättningar för att delta i konferenser på högskolan. I de fall nyanställningar gjorts för att genomföra uppdragen har rekryteringarna skett i enlighet med de regler som gäller för statliga anställningar.

Årsredovisning 2021
Budgetunderlag för Södertörns högskola 2023-2025

Södertörns högskola vill föra en bred och öppen dialog med den romska minoriteten. Vår förhoppning är att vi gemensamt med olika romska organisationer och grupper ska finna former som gör det möjligt att genomföra regeringsuppdragen på ett framgångsrikt sätt.

Nils Ekedahl
Prorektor
Södertörns högskola
Mejladress för frågor, förslag etc: samverkan.lu@sh.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS