Romer i Stockholm undersöker äldreomsorgen i Stockholm

Romer i Stockholm gör en undersökning om äldreomsorgen. Är du rom och vill vara delaktig att påverka äldreomsorgen för romer i Stockholms stad? Intervjuerna görs av finska romer och lovara romer.

Kontakta oss på romer i Stockholm om du vill delta i undersökningen eller bara vill ha mer information.Äldreförvaltningen i Stockholms stad har gett Äldrecentrum uppdraget att genomföra och sammanställa en undersökning för att se behovet av äldreomsorg -exempelvis hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende- på de nationella minoritetsspråken i Stockholm. Äldrecentrum har i sin tur gett ansvaret för undersökningen till en projektanställd forskare vid Äldrecentrum som även är lektor och studierektor vid socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet.

Bakgrund och syfte

Under hösten 2020 genomförde Äldreförvaltningen en enkätundersökning för att få förståelse om efterfrågan och behovet av äldreomsorg -exempelvis hemtjänst, ledsagning, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende- på de nationella minoritetsspråken i Stockholm. En enkät skickades ut till stadens 13 beställarenheter och samtliga utförare av äldreomsorg. För att nu få bättre kunskap kring efterfrågan och behovet av äldreomsorg för romer vill Äldreförvaltningen komplettera enkätundersökningen med en kvalitativ del. Syftet med den kvalitativa undersökningen är att få förståelse för målgruppens egna tankar och synpunkter. Materialet kommer sammanställas till en text (i form av ett PM) och användas som underlag för Stockholms stad att utveckla sin äldreomsorg utifrån minoritetslagstiftningen och stadens strategi för romsk inkludering. Det färdiga materialet blir en offentlig handling som vem som helst kan ta del av.

Riktlinjer för intervjun

• Det är viktigt att den som intervjuas får information om undersökningens syfte och vad som kommer hända med resultatet.

• Inga namn eller personuppgifter ska skrivas ner.

• Det är även viktigt att intervjun genomförs med den intervjuades medgivande och med respekt för deras anonymitet och integritet.

• Skriv svar efter varje fråga (så långt som behövs) och ta bort information som kan göra det möjligt att identifiera personen som ni intervjuar.

• Uppmuntra gärna den intervjuade att ge konkreta exempel. T ex om en person säger att hen har positiva/negativa erfarenheter av hemtjänsten, fråga om hen kan ge några exempel på detta.

Om den som intervjuas vill ha information om äldreomsorgen kan ni hänvisa till:

Äldre direkt, telefon 08- 80 65 65,

E-post: aldredirekt.service@stockholm.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS