Rörelsernas museum lägger ner vid årsskiftet

Den 31 december avslutar Rörelsernas museum sin verksamhet till följd av regeringens budgetbeslut för 2021. Det var människor och idéer i rörelse som skapade Rörelsernas museum.

Rörelsernas museum startade med en förstudie baserad på samtal med medlemmar från olika sociala rörelser, nationella minoriteter, forskarsamhället, ungdomar, lärare, aktivister och museipersonal, som ägde rum runt om i landet under 2016 och 2017.

Arbetet med Rörelsernas museum innebar en unik möjlighet att skapa en kulturinstitution i gemenskap med många berörda parter längs med hela vägen. Redan från första dagen när vi inledde förstudien, fram till den här hösten med alla de arrangemang vi har genomfört i vår lokal och digitalt, har arbetet präglats av delaktighet och gemenskap, säger Fredrik Elg, enhetschef på Rörelsernas museum.

Rörelsernas museum syftade inte bara till att prioritera historiskt marginaliserade röster i sina utställningar utan inkluderade också dessa i sin tidiga utveckling och ledning. Rörelsernas museum strävade efter att upprätta en ny modell för museiengagemang för de grupper som institutionen ville tjäna genom att demokratisera sina processer för forskning, förmedling, insamling, kuratering och design.

Vi har under den här tiden lyckats bevisa att ägandeskapet och makten över berättelserna mycket väl kan delas mellan museiprofessionella och dem det berör – att det inte nödvändigtvis måste finnas traditionella gränser mellan dessa. För oss har det varit viktigt att prioritera låta människor äga sin historia och att bygga en demokratisk organisation där allas erfarenheter och kunskap tas tillvara från början och i varje led, menar Fredrik Elg

Museets verksamhet planerades utifrån vetskapen att en del människor är hindrade från att ta plats i olika offentliga rum och institutioner därför att dessa många gånger är med och återskapar samhällets mönster av underordning och objektifiering.

Arbetet har byggt på respekt, nyfikenhet och gemenskap. Att uppbyggnaden av Rörelsernas museum nu stoppas känns förstås märkligt för alla oss som har varit med i arbetet, antingen i den lilla personalstyrkan eller som samarbetspart, eftersom vi så ofta har fått bekräftat att vårt gemensamma arbete har varit fruktbart och välfungerande. Kunskaperna och erfarenheterna från Rörelsernas museum tillhör, och förs vidare av alla de många som berört och berörts av vårt gemensamma arbete, fortsätter Fredrik Elg

I ett meddelande på facebook skriver Rörelsernas museum ett tack till alla som varit inblandade.

Vi från museet vill rikta ett stort tack till alla er som bidragit med er kraft, energi och kunskap för att bygga Rörelsernas museum med oss. Vi önskar att alla fortsätter att synliggöra olika kulturarv och rättighetskamper som har format och än idag formar Sverige. De idéer och metoder som byggde Rörelsernas museum är i fortsatt rörelse och lever kvar hos många som berörde och berördes av verksamheten.

Tack!

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt