Skellefteå kommun vill se ett nationellt nätverk kopplat till de nationella minoriteterna

foto flickr

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna, dvs judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, har i hela landet och ger de fem minoriteterna rätt till information, skydd av kultur- och språk samt rätt till delaktighet och inflytande. Den 1 januari 2019 reviderades lagen så att minoriteternas rättigheter och skyldigheter stärktes ytterligare. Bland annat är alla kommuner och regioner sedan revideringen skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

I många av våra kommuner har det politiska engagemanget i minoritetsfrågorna varit begränsat, vilket till stor del berott på kunskapsbrist. När Sveriges Radio inför valet 2022 gjorde en kartläggning över hur många kommuner som faktiskt har mål och riktlinjer för hur de ska arbeta med de nationella minoriteterna, svarade nästan hälften av kommunerna att de saknar en plan. Detta trots att lagen faktiskt kräver att det ska finnas.

Ett nationellt politikernätverk för kommuner som ingår i det finska förvaltningsområdet startades 2016. Det var Haninge kommun som tog initiativ till nätverket. Syftet har varit att lära sig av varandra och för att kunna driva minoritetspolitik på riktigt i sina hemkommuner och regioner. Därefter bildades ett regionalt politikernätverk för kommuner inom Stockholms län, som ingår i det finska förvaltningsområdet, i november 2020. Idén till detta väcktes vid en träff med det nationella politikernätverket i Borås i 2019. Trots denna initiativkraft hos enskilda kommuner har det varit svårt att upprätthålla drivkraften i det nationella nätverket, då det saknas en bakomliggande organisation. Under och efter pandemin kan det nationella nätverket också ses som satt i vila.

Mot bakgrund av de åtaganden som kommuner och regioner har kopplat till arbetet för nationella minoriteter och behovet av kunskapsspridning efterfrågas ett fungerande nätverk för funderande samverkan. Det borde vara ett nätverk som täcker hela landet och ha en bredd som omfattar samtliga nationella minoriteter. Där spelar SKR en viktig roll.

SKR:s har som uppgift att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet, samt fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. SKR har ett viktigt uppdrag att prioritera minoritetspolitiken och stödja samtliga kommuner och regioner i sina åtaganden kopplat till minoritetslagen. Med det i åtanke borde SKR skapa ett brett politiskt nätverk kopplat till de nationella minoriteterna och vara en drivande och samordnade kraft för att få ett sådant nätverk att fungera över landet. Genom ett politiskt engagemang på högsta nivå skapas en helhetssyn när det gäller minoritetsfrågor.

Med anledning av ovanstående föreslår Skellefteå kommun att:

Kongressen beslutar att Sveriges Kommuner och Regioner skapar ett politiskt nätverk kopplat till de frågor som rör de nationella minoriteterna.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS