Undersökning: Så har svenskarnas syn på EU påverkats under ”andra vågen” av covid-19

wikipedia

En majoritet av svenska folket är nöjda med hur EU har hanterat covid-19-pandemin, visar en ny undersökning från Kantar.

Sedan covid-19 bröt ut har Kantar genomfört tre undersökningar, på uppdrag av Europaparlamentet, i syfte att kartlägga EU-medborgarnas åsikter och välmående under pandemin.

EU-medborgarna enade i att rättsstatsprincipen ska respekteras

Något som sticker ut i den senaste undersökningen är att en stor majoritet av EU:s medborgare anser att EU-medel enbart ska delas ut till medlemsländer som respekterar rättsstatsprincipen till fullo. Endast 12 procent av EU:s medborgare accepterar att länder kan få medel även om de inte respekterar rättsstatsprincipen. Bland svenskar är den siffran 10 procent.

Det är i linje med senaste veckans överenskommelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Där slogs det fast att EU:s demokratiska värderingar måste respekteras för att ett medlemsland ska tilldelas EU-medel. Det innebär att medlemsländerna måste respektera pressfriheten och mänskliga rättigheter samt motverka korruption.

Svenskar mer nöjda än övriga EU med EU:s hantering av pandemin

Undersökningen visar att hälften (51 %) av de tillfrågade i Sverige anser att EU har hanterat pandemin på ett bra sätt. Andelen är därmed något större i Sverige än i många andra medlemsländer, där i genomsnitt 46 procent känner sig nöjda med EU:s åtaganden.

Samtidigt är det färre svenskar som känner sig missnöjda med EU:s hantering av pandemin i jämförelse med övriga EU-medborgare. Fyra av tio svenskar svarar att de är missnöjda – i övriga medlemsländer anser i genomsnitt varannan medborgare att EU hade kunnat hantera krisen bättre.

Svenskar har inte påverkats lika mycket ekonomiskt

Svenskarnas svar skiljer sig från resten av EU-medborgarna när det kommer till frågor som rör inkomstbortfall. Bland svenskarna uppger 26 procent att pandemin redan har påverkat deras ekonomi. Det är klart färre än genomsnittet då 39 procent av alla övriga svarande inom EU menar att deras ekonomi har påverkats. Överlag är det ungdomar och barnfamiljer som uppger att deras ekonomi har blivit sämre.

Dessutom är svenskar mindre oroade över att pandemin kommer påverka deras framtida ekonomi. 38 procent av svenskarna uppger att pandemin inte kommer att ha någon som helst påverkan, medan andelen är 27 procent bland EU-medborgarna i sin helhet. Svenskar präglas inte heller lika starkt av känslor som osäkerhet, hjälplöshet, rädsla eller ilska.

Svenskar är dock inte lika positiva som övriga EU-medborgare till att EU borde ha större befogenheter för att hantera pandemier: 45 procent av svenskarna håller med om att EU borde få utökade befogenheter inom hälsoområdet medan genomsnittet i unionen är 66 procent.

Om undersökningen

Kantar genomförde undersökningen mellan den 25 september och 7 oktober. Totalt deltog 24 812 personer i undersökningen, spritt över samtliga 27 medlemsländer. Det är den tredje undersökningen som Kantar har genomfört på uppdrag av Europaparlamentet sedan starten av pandemin.

Svaren samlades in online (eller på Malta via telefon). Ett representativt urval gjordes i form av kön, ålder och region. De som deltog i undersökningen var mellan 16-64 år gamla, förutom i Bulgarien, Tjeckien, Kroatien, Grekland, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien – där åldersintervallet var 16-54 år. Hänsyn har tagits till ländernas befolkningsstorlek för de sammanvägda EU-resultaten, avslutas pressmeddelandet.

Undersökningen i dess helhet hittar du här.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu