Uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans

Forum för levande historia får i uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans. I uppdraget ingår att undersöka skolelevers attityder gentemot utsatta grupper såsom invandrare, judar, muslimer, romer och hbtqi-personer.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedIn och Instagram

Ladda ner:

Forum för levande historia ska inom ramen för arbetet synliggöra gemen-samma mönster men också skillnader i attityder, inklusive analysera hur dessa samvarierar med faktorer som ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och utbildning. Studien ska även bidra till ökad kunskap om ungdomars upplevda utsatthet för olika former av rasism och intolerans.

Studien ska till sin utformning möjliggöra jämförelser med resultatet av myndighetens tidigare genomförda attitydundersökningar kring intolerans. Forum för levande historia ska även undersöka möjligheten att inkludera samtliga grupper som särskilt uppmärksammas i den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott.

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS