Utveckling av stödet tillhörande nationella minoriteter eller urfolk

Vill du vara med och utveckla stödet till anhöriga som tillhör nationella minoriteter eller urfolk? Då är du välkommen att delta i Nka:s nationella nätverk.

Samer (urfolk), tornedalingar, sverigefinnar, romer och judar är sedan år 2000 erkända som nationella minoriteter i Sverige. Minoritetsspråken är samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i hela Sverige och beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har. (Fakta: Länsstyrelsen)

DIKKO kontaktade nätverket och ställde några frågor.

Hur kom ni fram till att det finns ett behov av stöd?

Nka fick 2016 ett uppdrag av den statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen att skriva en rapport om kvalitet i äldreomsorgen utifrån ett anhörigperspektiv. I den rapporten anlade vi olika perspektiv som kön, etnicitet, socioekonomi,  nationella minoriteter och urfolk m fl. Vi kunde då konstatera att det saknades kunskap och forskning om hur anhöriga tillhörande någon av de nationella minoriteterna eller urfolk upplever sin situation, vilket stöd man får och om vilka behov man har. Vi har även anordnat olika webinar utifrån temat anhörigskap i perspektiv bl.a. då om nationella minoriteter och urfolk. I samband med det efterlyste vi intresserad av att starta ett nationellt nätverk, säger Susanne Rolfner Suvanto

2019 trädde en förstärkning i minoritetslageni i kraft som bland annat innebär att kommunen är skyldig att beakta äldre personers behov av att upprätthålla sin kulturella identitet och att kommunen är skyldig att informera den som ansöker om äldreomsorg om möjligheterna att få service och omvårdnad enligt minoritetslagen.

Vilka kan se sig som anhöriga till minoriteter och urfolk?

Vårt uppdrag handlar om att utveckla stöd till anhöriga som har en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra orsaker har behov av stöd. Vi ger inget direkt stöd till enskilda anhöriga utan arbetar framförallt genom profession, huvudmän och civilsamhälle, menar Susanne Rolfner Suvanto

För många äldre personer tillhörande någon av de nationella minoritetsgrupperna finns erfarenheter av att majoritetssamhället inte tillåtit minoritetsspråk och att man upplevt förföljelse och diskriminering. I både den judiska och romska gruppen finns också överlevande från koncentrationsläger. Detta är erfarenheter som påverkar livet ut och även för anhöriga när den närstående har behov av stöd, vård och omsorg.

Hur kommer stödet utformas?

Vårt syfte med nätverket är att stödja ett igångsättande av utvecklingsarbete uti kommuner och regioner. De som är intresserade av att ingå i nätverket kan med vårt stöd arbeta tillsammans med anhöriga, profession och civilsamhället. På vilket sätt stödet sedan utformas blir en uppgift de som arbetar med den lokala utvecklingen. Vi bidrar med stöd, visar på vilka verktyg och metoder som finns idag och ger tips om hur andra har gjort, menar Susanne Rolfner Suvanto

Nka startade 2021 ett nationellt nätverk för att utveckla stödet till anhöriga tillhörande nationella minoriteter eller urfolk. Nätverket är öppet för alla som har intresse av dessa frågor. Nästa digitala nätverksträff är den 14 december kl.14-15.30. Vid träffen kommer vi lyfta om det finns intresse för att starta lokala utvecklingsarbete kring hur man kan utveckla stödet till dessa anhöriga, samt vilka verktyg och möjligheter Nka har att stödja ett sådant arbete.

Som avslutning säger Susanne Rolfner Suvanto, att vara med i nätverket är inget förpliktigande utan det är en möjlighet att få mötas, låta sig inspireras och dela erfarenheter med varandra

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – för ett anhörigvänligt samhälle.

Till startsidan

För mer information och anmälan, kontakta Susanne Rolfner Suvanto.


Kontaktuppgifter

Susanne Rolfner Suvanto, Möjliggörare/praktiker – Äldre

susanne.rolfner.suvanto@anhoriga.se

Mer information

Susanne Rolfner Suvanto har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar hon i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Susanne har även egen erfarenhet av att ha vårdat sina båda föräldrar i livets slutskede.


Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS