#valet2022| Moderaterna vill stärka de nationella minoriteternas rättigheter

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Från starten var partiet klassiskt konservativt och nationalistiskt. Successivt har liberala och internationalistiska idéer vunnit mark. Idag är Moderata Samlingspartiets ideologi en kompott av konservativ samhällssyn och liberala idéer. Det som präglar partiets ideologiska syn är behovet av kontinuitet, visionen om det öppna samhället och den enskilda människans valfrihet. Moderata samlingspartiet antog sitt nuvarande namn 1969 som ersatte det tidigare Högerpartiet som använts från 1952, och som grundades som Allmänna valmansförbundet 1904. Partiledare är sedan 1 oktober 2017 Ulf Kristersson.

Moderaterna svarade på vår förfrågan med de här orden:

Moderaternas minoritetspolitik handlar om att stärka de nationella minoriteterna och att verka för att deras språk och kultur hålls levande. Arbetet som alliansregeringen påbörjade, inte minst med den minoritetspolitiska strategin och strategin för romsk inkludering, var och är viktiga för att stärka de nationella minoriteternas rättigheter och för att höja ambitionen i hur minoritetspolitiken ska bedrivas. Lagstiftningen från 2009 för de fem erkända minoriteterna i Sverige är alltjämt helt central för att stödja, värna och upprätthålla minoriteternas rättigheter och inflytande. Moderaterna har bland annat drivit på för samiska språkcentrum och för en romsk språk- och kulturinstitution.   

En viktig utgångspunkt för moderaternas politik är att värna om varje människas fri- och rättigheter, vilket innebär att även minoriteternas rättigheter ska säkras. För moderaterna är det prioriterat att göra Sverige tryggare för alla, men det handlar också om att säkra minoriteters rättigheter inom EU. Ingen ska behöva utsättas för hot, hat eller diskriminering på grund av exempelvis etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller kön. Tyvärr kan vi konstatera att det finns strömningar i vårt samhälle som försöker motverka dessa rättigheter.

Det är alltför många människor som direkt eller indirekt utsätts för hatbrott. Arbetet mot hatbrott måste förstärkas såväl i Sverige som i övriga Europa. En viktig del för att komma till rätta med problemen handlar om att ha ett rättsväsende som prioriterar och tar dessa brott på allvar. På så sätt kan fler gärningar med hatbrottsmotiv utredas snabbare och bättre. Moderaterna har därför genom åren gjort betydande satsningar på polis och svenskt rättsväsende för att fler brott ska kunna klaras upp.

Flera av Sveriges minoriteter vittnar om en allt större utsatthet och det visar vikten av att kraftfullt stå upp för våra nationella minoriteter och deras rättigheter. Vi ser i dag dessvärre hur extremister av olika slag skapar otrygghet och göder misstro i samhället. Det finns skäl för demokratin att rusta upp när den angrips av grupper som vill påverka med våld och hot. Det handlar både om att skydda de enskilda människor som drabbas av angreppen, och att skydda alla andra. Att tydligt stå upp mot alla former av extremism är prioriterat för moderaterna och vi har föreslaget ett antal reformer. Vi vill bland annat att det införs ett förbud mot att delta i våldsbejakande organisationers verksamhet. Den som organiserar sig för att med våld som metod skapa otrygghet för andra människor ska mötas av samhällets fulla kraft.

Vi har tagit och kommer fortsätta att ta minoritetsfrågorna på allvar för samtliga grupper i det svenska samhället. Sammantaget handlar moderaternas politik på detta område om att stärka och värna om varje människas fri-och rättigheter, att motverka extremism och bekämpa hatbrott genom satsningar på rättsväsendet. På det sättet ökar vi tryggheten och stärker de nationella minoriteterna i Sverige.”

Den som har svarat på våra frågor är Hanna Strömberg  | Pressekreterare (M)

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu
#valet2022


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS