#valet2022 | Umeå kommun vill att de nationella minoriteterna känner sig hemma

Fotograf: Robert Rösth

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Umeå kommun vill vara en plats där Sveriges nationella minoriteter känner sig hemma. Det är Umeå kommuns förhoppning att dessa mål och riktlinjer samt arbetsgruppens stöd till verksamheterna och nämndernas olika verksamhetsnära mål, att varje enskild medborgare tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska känna att Umeå vill mer, även inom detta område. Umeå kommun ingår i förvaltningsområde för samiska sedan 2010, finska 2011 och meänkieli 2020.

Berätta vad ni vill åstadkomma med minoritetspolitiken (den övergripande) och på vilket sätt ni inkluderar minoritetslagen i ert arbete?

Vi önskar att uppnå de som skrivs i kommunens Mål och riktlinjer.
Vi inkluderar lagen på följande sätt i vårt arbete: den styr innehållet och intentionerna i det vi gör. Dvs det handlar om delaktighet, inflytande och att skydda och främja minoriteterna och minoritetsspråken. Speciellt skyldigheten att informera om lagen, säger

Mål och riktlinjer för Umeås kommuns arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk ska tillsammans med bl.a. minoritetslag, skollag, socialtjänstlag, övriga erforderliga lagar och lokala planer ge stöd för förvaltningarnas och verksamheternas arbete för att främja och skydda de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sina språk i Umeå.

§5b i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk reglerar kommunens skyldighet att ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Välj två eller tre områden och berätta varför de är de viktigaste inom minoritetspolitiken?

Område utbildning samt äldreomsorg/socialtjänst. Anledningen är att dessa områden är prioriterade i lagen.

Varför föll valet på dessa två områden?

Kommunen ser speciella utmaningar inom dessa områden. Ex när det gäller kompetensförsörjning och språkrevitalisering.

På vilket sätt märker vi som finns i de nationella minoriteterna att minoritetsfrågorna tas på allvar?

Kommunen arbetar med dessa frågor kontinuerlig. Kommunen har personal som har uppdraget helt eller delvis i sin tjänst. Det finns en arbetsgrupp för detta, det ordnas olika typer samråd mm. kommunen har en dialog med minoritetsgrupperna. Även politiken har ett engagemang för dessa frågor.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra minoritetsfrågor tas på allvar?

Kommunen har kontakt med de föreningar som har funnits beroende på föreningen har lyft. Kommunen önskar att ha en levande dialog med gruppen.

Den som har svarat på frågorna är Aino Dahl | minoritetssamordnare Umeå kommun

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS