VR-medel till projektet Minoritetsspråksundervisning i Sverige – policy, praktik och uppfattningar

foto pixabay

I denna studie jämförs två sätt att organisera minoritetsspråksundervisning i Sverige för att skapa en bredare förståelse av Sverige som flerspråkigt samhälle. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet.

I denna studie jämförs två sätt att organisera minoritetsspråksundervisning i Sverige:
modersmålsundervisning, som utgör en del av det reguljära svenska skolsystemet, och språkundervisning i s.k. komplementära skolor, som organiseras utanför det nationella skolsystemet.

I ett internationellt perspektiv är det senare betydligt vanligare än det förra. Sverige erbjuder en unik möjlighet att jämföra dessa skilda utbildningsformer och undersöka hur deras olika institutionella inramning påverkar undervisningens innehåll och utformning – och barn och ungdomars möjligheter att tillägna sig och använda ett minoritetsspråk. I Sverige finns mycket lite tidigare forskning om undervisning i komplementära skolor, trots att de engagerar ett stort antal elever, föräldrar och lärare. 

Ett övergripande syfte med projektet är att skapa en bredare förståelse av Sverige som flerspråkigt samhälle

Som exempel utgår vi från undervisning i grekiska. Den grekiska diasporan utgör en viktig del av Sveriges migrationshistoria. Vi studerar lektioner i grekiska både inom ramen för modersmålsundervisning i grundskolan och inom ramen för en komplementär skola som erbjuder undervisning i grekiska till barn och ungdomar på eftermiddagar och helger. I projektet jämför vi utbildningarnas policy, institutionella ramar och undervisningspraktiker. Vi undersöker hur relationen mellan språk och kultur förhandlas i de två kontexterna, vilka möjligheter för lärande som skapas och vilken roll grekiska, svenska och eventuellt övriga språk får i lärandeprocessen. Vidare undersöker vi hur lärare, skolledare, elever och föräldrar förhåller sig till och resonerar kring utbildningsformernas roll och syfte i dagens flerspråkiga samhälle. Ett övergripande syfte med projektet är att skapa en bredare förståelse av Sverige som flerspråkigt samhälle. 

Materialinsamling

Materialet samlas in genom deltagande klassrumsobservationer, audio- och videoinspelningar,
bilddokumentation, intervjuer med elever, föräldrar, lärare och skolledare och analyser av policydokument. Enligt gängse praxis för språketnografisk forskning analyseras materialet utifrån diskurs- och interaktionsanalyser.

Projektperiod

2023–2025

Projektledare

Zoe Nikolaidou, Södertörns högskola

Projektdeltagare

Maria Rydell, Stockholms universitet

Natalia Ganuza, Uppsala universitet 

Projektsida: Minoritetsspråksundervisning i Sverige – policy, praktik och uppfattningar

Källa: Stockholms universitet, Institutionen för svenska och flerspråkighet

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS