Bekämpning av våld mot kvinnor: Europaparlamentet godkänner EU:s anslutning till Istanbulkonventionen

pixabay

I ett pressmeddelande berättas det att ledamöterna har röstat för EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och därmed avslutat Europaparlamentets roll i processen.

  • Kommissionen föreslog EU:s anslutning 2016, men ratificeringen har gått i stå på grund av vissa EU-länders motvilja
  • EU-domstolen bekräftade 2021 att EU kan ratificera konventionen med kvalificerad majoritet
  • EU:s anslutning till konventionen undantar inte de återstående sex EU-länderna från att ratificera den nationellt
  • En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld

Sex år efter att EU undertecknade Istanbulkonventionen – det första rättsligt bindande internationella instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor – och trots Europaparlamentets många påtryckningar har EU fortfarande inte ratificerat den på grund av att några få medlemsländer vägrar att göra det. EU-domstolens yttrande av den sjätte oktober 2021 bekräftade dock att EU kan ratificera konventionen utan alla EU-länders samtycke.

Domstolen konstaterade att den lämpliga rättsliga grunden för EU:s anslutning är asyl, straffrättsligt samarbete och EU-institutionernas och den offentliga förvaltningens skyldigheter. I linje med detta röstade Europaparlamentet på onsdagen för att ge sitt samtycke till konventionen i två separata omröstningar: om unionens institutioner och offentliga förvaltning (med 472 röster för, 62 emot och 73 nedlagda röster), och om frågor som rör straffrättsligt samarbete, asyl och non-refoulement (med 464 röster för, 81 emot och 45 nedlagda röster).

Parlamentet understryker att EU:s anslutning till Istanbulkonventionen inte undantar medlemsländerna från att själva ratificera den nationellt. Kammaren uppmanar därför med kraft de sex återstående EU-länderna som inte redan har ratificerat konventionen – Bulgarien, Lettland, Litauen, Slovakien, Tjeckien och Ungern – att göra detta utan dröjsmål, så att den kan skydda kvinnor fullt ut i enlighet med konventionens avsedda räckvidd.

Citat

Efter omröstningen sade den svenska moderaten och föredraganden i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, Arba Kokalari, så här: ”Det är dags för EU att ratificera Istanbulkonventionen. EU måste ta steget och gå från ord till handling för att stoppa könsrelaterat våld, skydda offren och straffa förövarna. Det gläder mig mycket att EU äntligen tar de nödvändiga stegen för kvinnors säkerhet och grundläggande friheter i Europa. Efter nästan tio års påtryckningar från Europaparlamentet kommer ratificeringen av Istanbulkonventionen nu att höja standarden för att bekämpa och förebygga könsrelaterat våld.

Łukasz Kohut (S&D, Polen), föredragande i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, sade: ”Könsrelaterat våld är det största olösta dagliga problemet i Europa. En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld – cirka 62 miljoner kvinnor. Nu räcker det. Istanbulkonventionen är erkänd som det mest effektiva verktyget för att bekämpa könsrelaterat våld, eftersom den innehåller konkreta skyldigheter. Genom EU:s anslutning till Istanbulkonventionen får vi ett paraply mot våld i form av EU-lagstiftning, vilket kommer att skydda kvinnor och flickor i Europa.”

Nästa steg

Rådet kan nu fortsätta med att slutföra EU:s anslutning till konventionen.

Bakgrund

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (”Istanbulkonventionen”) är den första internationella text som juridiskt definierar våld mot kvinnor och fastställer en omfattande ram av rättsliga och politiska åtgärder för att förebygga sådant våld, stödja offren och straffa förövarna.

I oktober 2015 antog EU-kommissionen en färdplan som drog slutsatsen att EU:s anslutning till konventionen skulle skapa en sammanhängande ram på EU-nivå för att bekämpa våld mot kvinnor, förbättra det förebyggande arbetet för alla kvinnor och ge bättre skydd och stöd till kvinnor och barn som är offer för våld samt särskilda grupper av kvinnor.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS