Så uppfattas Sverige av EU-länderna, ny rapport från Svenska institutet 

Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet

Inför Sveriges kommande ordförandeskap i EU första halvåret 2023 har Svenska institutet (SI) tagit fram en rapport som har undersökt bilden av Sverige i samtliga EU-länder. SI har även undersökt kännedomen om EU och dess institutioner i medlemsländerna.

Positiv bild av Sverige men kännedomen är låg  

Bilden av Sverige är överlag god och en majoritet av allmänheten i EU-länderna har en positiv uppfattning om Sverige. Störst andelar med en fördelaktig uppfattning om Sverige finns bland allmänheten i Kroatien, följt av Lettland och Litauen.  

Det är glädjande att se att uppfattningen om Sverige är positiv inom en rad olika områden och att Sverige uppfattas vara en aktör som har relevanta erfarenheter att bidra med inom EU. Att få kunskap om bilden av Sverige i samtliga EU-länder ger en viktig vägledning inför EU-ordförandeskapet, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör på Svenska institutet

Det finns stora skillnader i kännedomen om Sverige mellan respondenterna. Kännedomen om Sverige är i många EU-länder förhållandevis låg, med undantag för i de nordiska grannländerna.  

Hos en majoritet av respondenterna i rapporten har bilden av Sverige inte förändrats det senaste året. Bland de som uppger att deras bild har förändrats är det fler som fått en bättre än en sämre bild, med undantag för i några länder. I bl.a. Finland, Danmark och Estland uppger respondenterna att de i högre utsträckning än i andra länder har sett, läst och hört om Sverige kopplat till exempelvis brottslighet och migration, vilket kan ha bidragit till att en större andel i länderna uppger att deras bild av Sverige har försämrats. 

Svenska kompetenser är relevanta i EU  

Rapporten visar att hälsa och social välfärd, följt av utbildning och mänskliga rättigheter, är de områden som Sverige främst anses ha kunskap och erfarenhet att bidra med inom i EU-samarbetet. Även inom frågor som rör klimat och hållbarhet samt fred och säkerhet uppfattas Sverige ha relevant kunskap och erfarenhet. Respondenterna i undersökningen anser att de viktigaste områdena för EU att hantera är klimatförändringar och fred och säkerhet. 

Varierande kunskap och syn på EU i medlemsländerna  

Kännedomen om EU och dess institutioner varierar mycket mellan medlemsländerna. En majoritet av allmänheten i samtliga länder har antingen en neutral eller positiv uppfattning om EU, som anses vara en viktig organisation för att adressera gemensamma utmaningar. 

Undersökningen genomfördes under perioden december 2021 till januari 2022 och besvarades av cirka 25 000 respondenter, avslutas pressmeddelandet.

Läs rapporten här: https://si.se/app/uploads/2022/06/bilden-av-sverige-i-eu.pdf 

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS