Nyheter| Covid-19 ökar vikten av ett starkt skydd av de grundläggande rättigheterna

FRA vakten Huvudkontoret på Lovön

FRA:s rapport om grundläggande rättigheter 2020 visar att växande intolerans och angrepp på människors grundläggande rättigheter fortsätter att undergräva de betydande framsteg som gjorts under årens lopp. I takt med att Europa börjar resa sig igen från covid-19-pandemin ser vi ett förvärrande av befintliga ojämlikheter och hot mot sammanhållningen i samhället.

Covid-19-pandemin har haft, och kommer att fortsätta ha, en djupgående inverkan på allas grundläggande rättigheter i hela EU. Ihållande ojämlikhet, trakasserier och fördomar kommer sannolikt att förvärras, säger FRA:s direktör Michael O’Flaherty.

Regeringar måste säkerställa en planering för det ’nya normala’ för att arbeta för ett rättvist samhälle som hedrar allas värdighet och som ser till att ingen lämnas utanför.

FRA:s Rapport om de grundläggande rättigheterna 2020 behandlar utvecklingen och bristerna i fråga om skyddet av mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året. Dess fokusavsnitt belyser hur Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har blivit synligare
och gett upphov till en ny kultur för grundläggande rättigheter på EU-nivå. På nationell nivå är dock medvetenheten om och användningen av stadgan fortfarande begränsad, trots att den varit rättsligt bindande i tio år. De insikter som presenteras kommer förhoppningsvis att uppmuntra
andra, inklusive regeringar, att ta ansvar för detta fantastiska instrument och ge det full kraft så att det verkligen kan hjälpa till att förändra människors liv.

Bland övriga viktiga frågor som fastställts kan följande nämnas:

  • Respekten för de grundläggande rättigheterna vid gränserna förblev en av de främsta utmaningarna för de mänskliga rättigheterna i EU. Migranter dog till havs och utsattes för våld och mötte motstånd vid landsgränserna. Vissa medlemsstater riktade hot mot humanitära räddningsbåtar. I andra länder drabbades migranterna fortsatt av överbeläggning och hemlöshet. Andelen barn som togs i förvar ökade också, vilket inkluderar ensamkommande barn som inte hade förmyndare som kunde hjälpa dem.
    • Medlemsstaterna måste skyndsamt stoppa sådana kränkningar av de mänskliga rättigheterna och ta fram effektiva åtgärder för att skydda barns rättigheter, med extra fokus på ensamkommande barn.
  • Barnfattigdomen i EU minskade något, men ett av fyra barn riskerar fortfarande att hamna i fattigdom. Detta innebär att barn fortfarande går och lägger sig hungriga och lever under knappa förhållanden, vilket skadar deras hälsa och utbildning. Barn med utländska föräldrar har det värre och där ligger fyra av tio i riskzonen. Ett av tre barn med ensamstående föräldrar riskerar fattigdom.
    • EU bör anta sitt initiativ för barngaranti, där tydliga mål och tillräcklig finansiering kan hjälpa till att minska barnfattigdomen.
  • Regeringar och företag är angelägna om att utnyttja de potentiella fördelarna med artificiell intelligens. Hänsyn till etik och grundläggande rättigheter börjar ta form när Europeiska kommissionen och Europarådet formulerar riktlinjer och lagar.
    • När det gäller användningen av artificiell intelligens bör EU och dess medlemsstater säkerställa att framtida lagstiftning införlivar grundliga och transparenta konsekvensanalyser rörande mänskliga rättigheter. Detta bör kombineras med analyser utförda av oberoende tillsynsorgan.

Rapporten innehåller en sammanfattning och en analys av huvuddragen i utvecklingen avseende mänskliga rättigheter inom EU under 2019. Den innehåller förslag på åtgärder avseende EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna och hur den används i medlemsstaterna; jämlikhet och icke-diskriminering; rasism och intolerans kopplat till detta; romers integration; asyl, gränser och migration; informationssamhället, personlig integritet och dataskydd; barns rättigheter; tillgång till rättslig prövning; och genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avslutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu