Debatt| Protestskrivelse från romska företrädare till Statsrådet Amanda Lind

Foto Linda Lundqvist

Statsrådet Amanda Lind
Kulturdepartementet

Angående Regeringskansliets inbjudan till remissmöte den 11 mars 2020

Under hösten 2019 insändes till Regeringskansliet en skrivelse undertecknad av tjugofem företrädare för den nationella minoriteten romer. I skrivelsen framställdes en begäran om att Kulturdepartementet skulle låta organisera ett romskt nationellt stormöte kopplat till Ds 2019:15,

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt – en myndighet för romska frågor, före den 1 november 2019. Den 25 februari 2020 sände Kulturdepartementet ett e-postmeddelande till femtiofem mottagare, såväl privatpersoner som organisationsföreträdare, som på olika sätt företräder den nationella minoriteten romer. Som ett led i att låta företrädare för den romska minoriteten lämna muntliga synpunkter på Ds 2019:15 inbjöds mottagarna att delta vid ett remissmöte med statsrådet Amanda Lind den 11 mars 2020.

I inbjudan framgår att remissmötet kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringen i den fortsatta processen.

När de inbjudna anmälde deltagande vid mötet meddelade Regeringskansliet att man inte täcker deltagarnas utgifter i samband med mötet. Istället åligger det varje enskild deltagare att själv täcka sina för deltagande vid remissmötet uppkomna kostnader.

Vi menar att de villkor för deltagande i mötet den 11 mars 2020 som ställs på den nationella minoriteten romers inbjudna företrädare är orimliga. Den enskildes deltagande blir då förenat med en ekonomisk börda bland annat i form av resekostnader och inkomstbortfall. I praktiken hindrar villkoren således en rad av de inbjudna företrädarna att delta vid remissmötet.

Vi ser Regeringskansliets villkor som anmärkningsvärda och menar att staten härigenom sätter ramar som inskränker minoriteten romers egenmakt i praktiken. Till följd av vad som nu villkorats av Regeringskansliet fråntas en rad företrädare för den nationella minoriteten romer sina möjligheter att delta. Därmed är deras utsikter till delaktighet och inflytande i frågor som berör dem nästintill obefintliga.

Vi ser det som att staten härigenom i praktiken enbart låter skapa förutsättningar för minoriteten romers företrädare att delta i möten när staten så påbjuder, men inte när företrädare för minoriteten romer själva efterfrågar samråd och andra former av möten där romernas synpunkter är relevanta. Våra förutsättningar att vara jämbördiga parter i dialogen med staten hämmas härigenom avsevärt.

Att på detta sätt undergräva möjligheten till delaktighet och inflytande för en nationell minoritets individer och representanter i frågor som rör dem är enligt vår mening ett brott mot artikel 15 i Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt mot 5 § lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Med anledning av det anförda bojkottar nedan angivna inbjudna personer härmed solidariskt remissmötet. Stockholm den 11 mars 2020

Ajten Berlafa Speciallärare
Albert Faltin-Grönstrand Romska Delegationen
Allan Schwartz Riksförbundet Roma Institutet
Angelina Dimiter-Taikon Pedagog
Bagir Kwiek Sveriges läsambassadör
Diana Nyman Internationella Romska och Resande Kvinnocenter
Eleonor Frankemo Romanofolket resande Östergötland
Erland Kaldaras Romska Ungdomsförbundet
Fatmira Tahiri Modersmålslärare
Fred Taikon É Romani Glinda
Giuliana Michaj Jurist
Gregor Kwiek Romano Pasos Research Centre
Harry Kwiek Jurist
Ilija Rajkovic Brottsutredare vid Polismyndigheten
Jon Pettersson Fristående forskare vid Frantzwagner Sällskapet
Lars Demetri Internationella Romska Evangeliska Missionen
Marcela Kovacsova Trajosko drom
Marek Lakatos Ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Maria Bogeblad Utvecklingsledare Romano Center i Väst
Marian Wydow Romskt informations- och kunskapscenter
Mario Asp Sveriges romerförbund
Mia Taikon É Romani Glinda
Nenad Nikolic F.d. ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Nina Lundberg F.d. ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Renata Useinova Ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Robert Brisenstam Jur. kand. och fil. kand.
Rosana Millon Föreningen Galbi
Rosario Ali Taikon É Romani Glinda
Rosita Grönfors Internationella Rom och Resande Kvinnojour
Rosita Rasmuson Riksförbundet Roma International
Salamanca Youbri Gonzales Millon Skådespelerska och artist
Sandra Englund Ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Sandra Kwiek Ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp
Sonny Jenfjord Unionen för romer och resande i Sverige
Soraya Post F. d. europaparlamentariker
Stefano Kuzhicov Romer i Europa
Tanja Lindström Unga romska kvinnors center
Tino Lindeman Norrland romska information och nätverkscenter Valeria Redjepagic Ledamot i Regeringskansliets romska referensgrupp