Demokrati| Regeringens satsning på demokrati förstärks

pixabay

Det råder en oroande utveckling i världen där det demokratiska utrymmet krymper och rättsstaten undergrävs samtidigt som de mänskliga rättigheterna allt oftare ifrågasätts. Det civila samhällets aktörer får svårare att verka, inte minst människorättsförsvarare. Även journalister är utsatta i repressiva miljöer och desinformation får lättare fäste.

Detta är en allvarlig negativ utveckling som måste motverkas.
Regeringen har idag beslutat om att uppdatera strategin för främjandet och stärkandet av de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svenskt utvecklingssamarbete. Denna ska gälla till och med 2022.

I början av 2019 lanserade regeringen en särskild satsning på demokratin. Denna ambitionshöjning återspeglas nu även i den uppdaterade strategin, som utgör en central verktygslåda i utvecklingssamarbetet med att motverka den globala trenden av demokratisk tillbakagång i världen.

Som en följd av det stärkta demokratiengagemanget har regeringen idag också fattat beslut om ett särskilt uppdrag åt Sida att ytterligare utveckla och stärka arbetet med demokrati i utvecklingssamarbetet.

Beslutet är en del av Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, avlutas pressmeddelandet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu