DO får ett nytt regeringsuppdrag om diskriminering kopplat till religion

wikipedia

Regeringen ger DO i uppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskriminering av judar och muslimer ska särskilt belysas.

I uppdraget ingår också att öka kunskapen om hur sådan diskriminering tar sig uttryck och påverkar människors livsvillkor och möjligheter i livet.

DO ska inom ramen för uppdraget bland annat

  • sammanställa och analysera anmälningar om diskriminering som har samband med religion och annan trosuppfattning
  • analysera hur anmälningarna samspelar med diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
  • ta fram ett kunskapsunderlag om vilka utmaningar och hinder som människor möter när de utövar sin religion respektive är synliga i sin religion, till exempel genom klädsel
  • granska hur människor, som på grund av sitt utseende eller namn antas tillhöra någon religion, riskerar att diskrimineras, till exempel på arbetsmarknaden.

– Det här är ett uppdrag som jag välkomnar och som jag anser är oerhört angeläget. Ökad kunskap på det här området är ett viktigt steg för att individen ska kunna leva i enlighet med sin religion utan att behöva vara rädd för att utsättas för diskriminering eller hatbrott, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

DO ska ta fram kunskapsunderlaget i dialog med relevanta civilsamhällesorganisationer, Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för stöd till trossamfund. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2022.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS