Europeiska unionens rådet efterlyser åtgärder för att skydda journalister och mediearbetare

skärmklipp

Mot bakgrund av de ökande hoten mot journalister och därmed hinder för yttrandefriheten och informationsfriheten har rådet godkänt slutsatser om skydd och säkerhet för journalister och mediearbetare.

Medlemsländerna uppmanar kommissionen att stärka finansieringen av oberoende och undersökande journalistik och ta hänsyn till journalisters och andra mediearbetares säkerhet och yttrandefrihet online i alla relevanta initiativ som följer av EU:s digitala strategi.

Rådet konstaterar att det i dag är många journalister och andra mediearbetare som inte kan arbeta fritt och oberoende överallt, vilket de borde kunna. Enligt en rapport från Europarådet har antalet varningar om allvarliga hot mot journalisters säkerhet och mediefriheten i Europa nästan fördubblats sedan 2016 (antalet varningar 2021 var 282).

Utöver hoten mot journalisters och andra mediearbetares säkerhet blir deras ekonomiska situation också allt osäkrare. Den digitala omställningen, nedstängningen av medieföretag och pandemins konsekvenser har lett till att journalisternas ekonomiska osäkerhet har förvärrats.

Lärande, internationella insatser och stöd till journalister

I slutsatserna uppmanar rådet medlemsländerna och kommissionen att bland annat

  • uppmuntra livslångt lärande om skyddet av journalister och mediearbetare för redaktionschefer, brottsbekämpande myndigheter, domare och andra berörda parter
  • åta sig att skydda journalister och andra mediearbetare världen över i relevanta multilaterala forum, i bilaterala förbindelser, på nationell nivå och i internationella initiativ
  • stödja – genom t.ex. professionellt, ekonomiskt, socialt och rättsligt bistånd – oberoende journalister och mediearbetare i exil, särskilt från länder som Ukraina, Belarus och Ryska federationen

Bakgrund och kommande arbete

Slutsatserna, som godkänns i dag, ingår i en bredare samling initiativ. Den 16 september 2021 lade kommissionen fram en rekommendation med vägledning för medlemsländerna om hur de kan vidta effektiva, lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa journalisters skydd, säkerhet och egenmakt. Den 27 april lade kommissionen fram ett utkast till EU-lagstiftning för att skydda journalister och människorättsförsvarare från rättegångsmissbruk (det så kallade SLAPP-direktivet). Slutligen planerar kommissionen också att anta en europeisk rättsakt om mediefrihet som ska skydda mediernas mångfald och oberoende på EU:s inre marknad.

Medlemsländerna enades om att utbyta bästa praxis när det gäller genomförandet av åtgärderna och att utvärdera genomförandet av slutsatserna under 2025.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS