#valet2022 | Fagersta kommun försvarar mänskliga rättigheter

Magasin DIKKO har skrivit under Deklaration för demokrati och kommer sätta minoritetsfrågorna i fokus genom att ställa frågor till politiken.

Jack Rosell har bett Fagersta kommun att svara på några frågor och de berättar att de vill stå upp för minoritetsfrågor är någonstans att försvara de mänskliga rättigheterna, i alla sammanhang där de inte efterlevs. Det är en kamp mot diskriminering, där respekten för de mänskliga rättigheterna ska vara en grundläggande värdering, som är en förutsättning för demokratin. Jag tycker definitivt att Fagerstas och Sveriges röst ska vara skarp mot alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter. Ingen ska behöva utså diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder. Mänskliga rättigheter ska gälla för alla, i alla sammanhang.

Berätta vad ni vill åstadkomma med minoritetspolitiken (den övergripande) och på vilket sätt ni inkluderar minoritetslagen i ert arbete?

Vi vill att de fem minoriteterna känner att de själva äger rätten till sin kultur och språket. Det är minoriteterna själva som kan berätta vilka behov de har och hur vi som kommun kan bäst jobba med dessa frågor. En viktig utgångspunkt för kommunens arbete är den handlingsplan som tagits fram för Fagersta som finskt förvaltningsområde, där ingår även de andra minoriteterna till viss del, som de olika förvaltningarna jobbar efter inom exempelvis områden som äldreomsorg, skola, kultur m.m.

Välj två eller tre områden och berätta varför de är de viktigaste inom minoritetspolitiken?

Samråd med minoriteterna – Utan samråd med minoriteterna så blir arbetet inte bra. Vi som kommun måste ha dialog med minoriteterna för att veta vilka frågor som är viktiga för minoriteterna och för att veta vilka behov som finns. Språk och kultur – För att språken och kulturen skall bevaras så måste man skapa intresse bland de yngre och att de känner att de kan utveckla sitt modersmål och sin kulturella identitet så att språket och kulturen lever vidare till kommande generationer. Diskriminering och utsatthet – Att ge skydd åt de nationella minoriteterna innebär att diskriminering på grund av etnicitet eller tillhörighet till nationell minoritet ska bekämpas och att de nationella minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i samhällslivet på lika villkorsom majoritetsbefolkningen

På vilket sätt märker vi som finns i de nationella minoriteterna att minoritetsfrågorna tas på allvar?

Vi som kommun försöker uppmärksamma minoriteterna via våra egna kommunikationskanaler som hemsidan, Facebook och i media. Vi försöker informera om varför dessa minoriteter har särskilda rättigheter. Nyligen så togs det ett beslut i kommunfullmäktige att vi flaggar utanför kommunhuset vid minoriteternas nationella eller internationella dag för att uppmärksamma minoriteterna och samtidigt går vi ut med information kring dessa frågor.

På vilket sätt kan jag som resande/rom märka att våra minoritetsfrågor tas på allvar?

Vi försöker uppmärksamma dessa frågor så mycket vi kan. Flaggning med romska flaggan utanför kommunhuset den 8 april är en del av detta. Det är en symbolhandling att vi som kommun jobbar med dessa frågor och minoriteterna uppmärksammas lite mer just dessa dagar men naturligtvis så jobbar vi med dessa frågor kontinuerligt varje dag.

Den som har svarat på frågorna är Marino Wallsten | kommunalråd i Fagersta kommun

Jack Rosell
redaktionen@dikko.nu
#valet2022

Kent Wisti

Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS