Länsstyrelsen i Stockholm ska öka kunskapen om barn och ungas utsatthet för antiziganism

Foto Linda Lundqvist

Länsstyrelsen i Stockholms län fick i maj 2020 i uppdrag att öka kunskapen om barns och ungas utsatthet för antiziganism. Uppdraget innebär kunskapshöjande insatser och inhämta ny kunskap om situationen för unga romer idag samt att föreslå ytterligare åtgärder för att motverka antiziganism.

Barns och ungas utsatthet för rasism ska kartläggas

Uppdraget genomförs i nära samverkan med företrädare för minoriteten romer, och i samråd med Forum för levande historia och Barnombudsmannen. Uppdraget ska redovisas till Forum för levande historia med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet den 15 september 2021.

Till uppdraget har det nu tillsatts en referensgrupp med syfte att barn och unga ska finnas representerade och vara med och utforma arbetet inom ramen för uppdraget. Referensgruppen består av fem unga romer samt två modersmålslärare/brobyggare som kan ge de yngre barnen en röst, avslutas nyhetsbrevet.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu