Hur jobbar och tänker vi kring rasism

Foto Linda Lundqvist

Nu har forskningen kommit fram till via DNA att Svenska Resande och Romer har samma ursprung. Ett faktum som många av oss har vetat om länge. När nyheten når Facebook kommer åsikter och tyckande.

Det finns Resande som inte anser att Resandefolket tillhör minoriteten Romer trots att forskningen har visat på kopplingen länge. Och jag tänker att var och en måste få ha sin egen uppfattning, för enligt minoritetslagstiftningen har vi självidentifikation. Vilket innebär att man väljer själv om man vill tillhöra minoriteten Romer eller inte.

Sen finns det Romer som inte vill acceptera att Resande är en del i minoriteten Romer, utan menar att om Resande tillhör minoriteten så är de själva inte Romer. Och det är också upp till dem. Självidentifikationen gäller även för dessa personer. Jag personligen anser att jag tillhör minoriteten Romer och där tillhör jag Resandefolket en grupp som har samma rötter som övriga Romer ute i Europa.

Det har länge funnits en diskussion inom den Romska gruppen om Resandefolkets ursprung. Något som också har inneburit att vi Resande, delvis har ställt oss utanför, samtidigt som vi inte alltid har blivit inkluderade i det Romska arbetet. Så för mig personligen känns det skönt att det nu finns fakta på hur det ligger till.

Det har forskats och har avsatts otroligt lite pengar till forskning av minoriteten Romer. Det är en felande länk i vår gemensamma historia vare sig det handlar om Resande och Romers ursprung eller Förintelsen. Så jag tänker att vi borde omfamna den forskning som görs eftersom den kan leda till mer och annan forskning. Okunskap skapar ofta spekulationer och tvärsäkra sanningar som inte har med vare sig forskning eller verkligheten att göra. Därför kan man alltid hoppas på att det i framtiden kommer avsättas pengar för forskning om minoriteten Romer.

När jag berättade i Radio Romano att det inte var någon nyhet för mig om min tillhörighet, bland annat då jag tagit ett DNA-test, blev kommentarerna under inläggen på Facebooks olika sidor varierande. Ibland kan jag bli lite förvånad över de diskussioner som uppstår, vad är folk rädda för? Ju fler vi är, ju mer kan vi påverka och ju större skillnad kan vi göra för minoriteten. Vilket borde ligga i allas intresse.

Jag tänker att de som inte vill vara en del i minoriteten Romer borde kanske inte heller jobba med frågor som rör minoriteten Romer eller uppbära pengar som är öronmärkta för minoriteten. Det samma gäller de som inte vill acceptera alla grupper som finns inom minoriteten. Var och en får så klart ha sina egna åsikter, men att uppbära pengar eller inneha ett jobb som innefattar alla i minoriteten Romer rimmar illa med att utesluta delar av minoriteten.

Minoriteten Romer arbetar mot antiziganism i majoritetssamhället, men hur jobbar vi med den rasism som finns inom minoriteten? Eller ska den tystas ner och inte pratas om? Det som trots allt är förtröstansfullt är att de flesta Resande och Romer, som jag kommer i kontakt med, ändå är av den uppfattningen att minoriteten Romer består av fem grupper, Resandefolket, svenska Romer, finska Romer, utomnordiska Romer och nyanlända Romer. Det är trots allt bara en liten klick av personer som avviker från den här uppfattningen.

Opre Roma

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg:  Essentiellt


Fakta om DIKKO

Vänder man sig till magasin DIKKO eller media i allmänhet så har man meddelarfrihet – det innebär att alla har rätt att vända sig till media och lämna uppgifter. I meddelarfrihet ingår anonymitetsskydd, – det vill säga att om man vill vara anonym när man lämnar in tips får inte källan avslöjas. Det finns också ett efterforskningsförbud – vilket innebär att allmänheten inte får göra efterforskningar om vem som lämnat uppgifter eller straffa den som lämnat uppgifterna till media (repressalieförbudet). Det är viktigt att alla som på något sätt bidrar till en artikel, i magasin DIKKO eller media i allmänhet, kan känna sig trygg i att delta.

Vi på magasin DIKKO anser att det är viktigt att skriva om de svåra frågorna och att integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv i alla avseende vi kan. Detta är något som genomsyrar vårt arbetssätt på magasin DIKKO. Vi har beslutat inom redaktionen att ha fokus på alla minoriteter. Det är viktigt att se att det även finns minoriteter inom minoriteten. Vi ser mångfald som en resurs och jobbar aktivt för social jämlikhet, mot diskriminering och antiziganism genom att lyfta frågor som berör dessa områden på ett naturligt och inkluderande sätt. Vi försöker ha en bred representation utifrån kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ålder, etnicitet och klass i det arbetet som vi gör.


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS