Kulturministern efterlyser stärkt samordning i Minoritetspolitiken

DIKKO kollage

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ges i uppdrag att analysera förutsättningar för inordnande av uppgifter inom minoritetspolitiken. MUCF kommer att undersöka ansvaret för uppföljning, samordning och bidragsfördelning, exklusive Sametinget. Syftet är att stärka samordningen och genomförandet av minoritetspolitiken.

Källa: regeringen.se
DIKKO finns på FacebookTwitter, LinkedInTikTok och Instagram

Regeringen ger MUCF i uppdrag att analysera förutsättningarna och konsekvenserna av att i myndigheten inordna de uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län idag har inom minoritetspolitiken. Analysen ska omfatta det ansvar som länsstyrelsen har för uppföljning, samordning och fördelning av bidrag till de nationella minoriteterna. Sametinget kommer fortsatt att vara ansvarig myndighet för uppföljning av minoritetspolitiken när det gäller samer och samiska och berörs inte av uppdraget.

– Frågan om ansvaret för uppföljning och samordning inom minoritetspolitiken har varit föremål för flera utredningar. Samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken bör stärkas i syfte att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt bidra till minoritetspolitikens genomförande. Analysuppdraget till MUCF kommer ge oss underlag för att pröva en förändring av ansvaret i dessa frågor, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

MUCF ska senast den 15 oktober 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Bakgrund: 

Utredningen Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27) föreslogs att samordnings- och uppföljningsansvaret skulle flyttas från Länsstyrelsen i Stockholms län. Vid val av en myndighet som ska samordna och följa upp minoritetspolitiken bör vikt läggas vid kompetens inom samordning av statliga insatser, kunskapsspridning och samverkan samt uppföljning och analys. MUCF ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att ta fram, samla och sprida kunskap, bidra till samordning av statliga insatser, samverka med myndigheter, kommuner, regioner och det civila samhällets organisationer, samt fördela statsbidrag. Myndigheten ska vidare följa upp och analysera offentliga aktörers insatser i förhållande till målet för politikområdena. Myndigheten har haft uppdrag inom minoritetspolitiken, bland annat att utveckla och sprida former för barns och ungas inflytande samt att stärka det romska civilsamhället.  

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar därför använder vi oss av crowdfunding. Det innebär att människor med små eller stora summor hjälper till att finansiera vår verksamhet. Magasin DIKKOs insamlingen sker via swish: 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS