Möte om Malmöforumet med statsrådet Anna Ekström

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Sverige har fått förtroendet att från mars 2022 till och med den sista februari 2023 vara ordförande i International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), en mellanstatlig organisation för hågkomst, forskning och utbildning om Förintelsen. Det beslutades på IHRA:s digitala plenarmöte i Leipzig den 3 december 2020.

Malmöforumet skulle ha ägt rum den 26–27 oktober 2020 men har flyttats fram till den 13–14 oktober 2021 med anledning av pandemin.

Sverige ska leda arbetet i International Holocaust Remembrance Alliance

Minnesanteckningar från möte om Malmöforumet

Minnesanteckningar från möte med romska företrädare som
tillskrivit statsrådet Anna Ekström om Malmöforumet
18 januari 2021

Deltagare
Från Regeringskansliet deltog Anna Ekström (Utbildningsminister), Kristina
Persdotter (Statssekreterare) och medarbetare på Utbildningsdepartementet
De romska företrädare som deltog var Stefano Kuzhicov, Diana Nyman,
Domino Kai, Britt-Inger Lundqvist, Dusan Marinkovic, Marian Wydow.
Dagordning

 1. Välkomstord från Anna Ekström och presentationsrunda
 2. Uppdatering om planeringen av Malmöforumet
 3. Dialog om Malmöforumet – Genomgång av kraven i breven
 4. Avslutande ord av Anna Ekström

  Välkomstord från Anna Ekström och presentationsrunda
  Utbildningsministern välkomnade alla till mötet och samtliga deltagare
  presenterade sig. Utbildningsministern redogjorde för förslaget till
  dagordning med huvudfokus på att gå igenom den kravlista som skickats till henne den 26 februari och 2 november 2020.

  Uppdatering om planeringen av Malmöforumet
  Utbildningsministern inledde med att berätta att statsminister Stefan Löfven meddelat att Malmöforumet, som var planerat till oktober förra året, har skjutits upp till den 13–14 oktober i år som en följd av coronapandemin.

Ministern fortsatte med att ge följande information:

• Forumet kommer att samla stats- och regeringschefer från ca femtio
länder, organisationer, akademiker, civila samhället och företag.
Malmöforumets teman är hågkomst av Förintelsen, utbildning om
Förintelsen, antisemitism på sociala medieplattformar och bekämpande
av antisemitism och andra former av rasism. Folkmordet på romerna och
antiziganism kommer att ingå i forumets program.

• Planeringen av forumet fortsätter och det kansliet för Malmöforumet
bl.a. fokuserar på nu är hur forumet behöver anpassas till olika scenarier
beroende på läget med pandemin i höst. I nuläget vet ingen hur
situationen kommer att se ut i höst och det är därför svårt att förutse
exakt hur forumet kommer att genomföras. Information med mer
detaljer om format och program kommer senare i vår.

• Ett annat fokus i planeringen har varit att förbereda så att det tänkta
huvudsakliga resultatet blir så bra som möjligt: dvs. att alla deltagare
presenterar konkreta nya och substantiella åtaganden (pledges) i Malmö.
Kansliet avser att distribuera riktlinjer/guidelines till de inbjudna för att
tydliggöra hur utformningen av åtagandena kan se ut.

• Sverige har tagit på sig uppgiften att vara ordförande i International
Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) mars 2022 till mars 2023. En
prioritering som redan aviserats för ordförandeskapet är att följa upp
åtagandena (pledges) från Malmöforumet.

• Arbetet med forumets program pågår, bl.a. genom fortsatt dialog med
olika intressenter – både nationellt och internationellt. Programmet är
ännu inte fastställt vilket innebär att det vid dagens möte är möjligt att
bidra med idéer om vad som kan ingå i programmet.

Dialog om Malmöforumet – Genomgång av kraven i breven
De tre kraven som skickats in av de romska företrädarna diskuterades.


Krav: Stockholmsdeklarationen (deklarationen från Stockholms
internationella forum om utbildning, hågkomst och forskning om
Förintelsen) ska revideras för att även inkludera den romska
Förintelsen på samma villkor som den judiska Förintelsen.

De romska företrädarna framförde sammanfattningsvis följande:

• Det framfördes att Stockholmsdeklarationen som nu funnits i 20 år
behöver revideras så att den även inkluderar förintelsen av romer och
antiziganism.

• Det underströks att många romer tycker det är viktigt att folkmordet på
romer benämns som just som ”den romska förintelsen” eller Roma
Holocaust på engelska. De romska företrädarna menade att regeringen
utgår från inaktuell forskning som grund för användningen av begreppet
folkmordet på romerna. Det framfördes att det finns historiska bevis och
ny forskning som ej har beaktats och som ger stöd för att det fanns
planer på att förinta romerna på samma sätt som judarna och som även
argumenterar för en sådan begreppsanvändning.

• Det lyftes att begreppet Roma Holocaust används i flera internationella
sammanhang, t.ex. i Europaparlamentets resolution från 2015, i vilken
alla medlemsstater uppmanas att anordna årliga minnesdagar av denna
händelse under namnet Holocaust Roma Memorial Day.

• De romska företrädarna menade att det behövs mer forskning som rör
dessa frågor eftersom en stor del av den befintliga forskningen är baserad
på efterkrigstidens forskning som bedrivits av vita män och i vilken
romer inte kommit till tals och att romernas öde under förintelsen inte
dokumenterats. Man menade att romer inte har haft möjlighet och makt
att driva på för att skriva om denna del av historien.

• Det framfördes även att det är viktigt att beakta den europeiska romska
historien i Sverige. Många romer i Sverige har rötter i andra delar av
Europa och det finns romska familjer i Sverige som har drabbats av den
romska förintelsen. De romska företrädarna lyfte därför att det behövs
en dialog om dessa frågor mellan romer, myndigheter, berörda
institutioner och forskare.

• Man menade också att det är viktigt att ta upp Sveriges förflutna på
forumet och att Sverige har en mörk historia i samband med det andra
världskriget. Många familjer till romer och resande fanns i register som
kunde ha överlämnats till nazisterna vilket kunde ha drabbat svenska
romer hårt. De romska företrädarna vill att regeringen erkänner det som
hänt i Sverige.

• De romska företrädarna vill att romer i Sverige behöver inkluderas i
Sveriges IHRA-delegation, t.ex. genom att bjuda in romska forskare.

Utbildningsministern svarade följande:

• Utbildningsministern underströk det hon tidigare förmedlat brevledes
som svar på detta krav. Stockholmsdeklarationen kommer inte att
revideras på Malmöforumet av redan angivna skäl. Det är inte praktiskt
möjligt att revidera Stockholmsdeklarationen i ett annat forum än IHRA
och dessutom står sig Stockholmsdeklarationen och IHRA:s
ministerdeklaration som antogs den 19 januari förra året väl. Det finns
risk för bakslag att omförhandla ett sådant dokument i dagens politiska
läge.

• Vidare påminde ministern om att det i den sistnämnda deklarationen har
tydliggjorts att folkmordet på romerna har negligerats och att det har
bidragit till de fördomar och den diskriminering som många romer
drabbas av än i dag.

• Ministern tydliggjorde att det som framförts om behovet av mer
forskning om den romska historien i förhållande till Förintelsen är
viktigt. Detta noteras som ett inspel som tas med i planeringen av
forumet. Exempelvis kan en dialog om forskningen på området ske på
forumet och det är också naturligtvis möjligt att diskutera begrepp och
definitioner.

• Medskicken om Sveriges mörka förflutna kopplat till Förintelsen och hur
ett sådant perspektiv kan att avspeglas på forumet bejakades av
ministern, som underströk vikten av att Sverige som värdland för
forumet måste ta ansvar för denna del av vår historia.

Krav: Antiziganism ska lyftas under internationella konferensen mot
antisemitism och för hågkomsten av Förintelsen.

De romska företrädarna framförde sammanfattningsvis följande:

• Det är viktigt att synliggöra antiziganism på samma sätt som antisemitism
på Malmöforumet. Det gäller både i forumets program och i de
åtaganden som ska presenteras på Malmöforumet.

Utbildningsministern svarade följande:

• Antiziganism och andra former av rasism också kommer att belysas på
forumet och på olika sätt återspeglas i programmet.

Krav: Under den internationella konferensen mot antisemitism och för
hågkomsten av Förintelsen ska svensk-romska och Europeiska-
romska representanter utgöra en romsk delegation. Den romska
delegationen ska få utrymme i talarstolen för att tala om Antiziganism
och den romska Förintelsen.

De romska företrädarna framförde sammanfattningsvis följande:

• Man anser att det är viktigt att en romsk delegation bjuds in och att
romer får tala på forumet. Några förslag på talar som framfördes var: Ian
Hancock, Rudko Kawczynski och Romani Rose.

• Man vill att romer ska inkluderas i processen innan och under forumet
och att detta är mycket viktigt för att den romska gruppen ska känna
förtroende för Malmöforumet.

• Det framfördes önskemål om att ha en fortsatt dialog om alla frågor som
tagits upp på detta möte.

Utbildningsministern svarade följande:

• Till forumet har flera internationella organisationer tillhörande civila
samhället bjudits in, däribland tre romska organisationer: European
Roma Rights Center, European Roma and Travellers Forum, European
Roma Institute for Arts and Culture.

• I inbjudan som skickats ut till ca 50 stats- och regeringschefer uppmanas
dessa att inkludera representanter från det civila samhället.

• I den svenska delegationen kommer det att ingå romsk representation
och förhoppningen är att många av de inbjudna länderna även kommer
att inkludera romska representanter i sina delegationer.

• Ministern bejakade att en dialog om dessa frågor bör fortsätta och
hänvisade till Malmöforumets kansli.

Avslutande ord av Anna Ekström

Mötet avslutades med att utbildningsministern summerade mötet och bl.a. noterade att begreppet antiziganism måste synliggöras i forumets program. Vidare uppmanade ministern deltagarna att tipsa om experter och forskare som kan bjudas in till forumet samt att göra inspel till svenska åtaganden som kan presenteras på Malmöforumet.
Utbildningsministern tackade alla deltagare för mötet och uttryckte en
förhoppning om att dialogen med romska företrädare kan fortsätta. Hur
dialogen kan fortsätta får Utbildningsdepartementet återkomma med besked om.

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS