MUCF godkänner MUF:s handlingsplan – inget återkrav av 2023 års bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har beslutat att inte återkräva 2023 års organisationsbidrag från Moderata ungdomsförbundet, MUF. Det innebär också att myndigheten betalar ut resterande del av årets bidrag (1 378 705 kronor) till organisationen.

Källa: mucf.se

– Vi bedömer att den nya handlingsplanen är tillräckligt omfattande för att vi ska kunna betala ut resterande bidrag för 2023 till MUF, en del åtgärder har också redan genomförts. Men, vi kommer att följa upp så att organisationen även lever upp till övriga mål i planen, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF.

Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer syftar till att skapa bättre förutsättningar för barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. För att kunna ta del av bidraget måste organisationerna vara demokratiskt uppbyggda, följa demokratins idéer och leva upp till villkoren som beskrivs i bidragets förordning. 

Den 18 januari beviljades Moderata Ungdomsförbundet, MUF, totalt 2 757 410 kronor i organisationsbidrag för 2023.

I mars inledde myndigheten en granskning av MUF efter rapporter om misstänkta oegentligheter. Ungdomsförbundets ordförande Douglas Thor hade i ett chattform uppmuntrat vissa personer att betala medlemsavgifter för andra personer i syfte att påverka valet av ordförande i en medlemsförening. Myndighetens granskning syftade till att utreda om ett sådant agerande strider mot villkoret om demokratisk uppbyggnad

Stoppade utbetalning

Efter en tids kommunicering med ungdomsförbundet beslutade MUCF den 22 juni att stoppa den andra utbetalningen av 2023 års beviljade bidrag till MUF. Ungdomsförbundet meddelades också om att myndigheten övervägde att återkräva även tidigare utbetalt bidrag för 2023.

– MUCF kontrollerar varje organisation som söker bidrag för att se om de lever upp till kraven i respektive förordning. I fallet med MUF ansåg vi att det fanns skäl att ifrågasätta ordförandens agerande som främsta företrädare och då utreda om organisationen uppfyllde kraven om demokratisk uppbyggnad. Därför beslutade vi att stoppa den andra utbetalningen, säger Marie Pettersson Hallberg.

– Även om Douglas Thors agerande inte ledde till någon faktisk påverkan så är det ändå ytterst olämpligt agerande sett till den position som förbundsordföranden har i organisationen.

MUF fick möjlighet att yttra sig och kom den 7 juli in med ett svar som bland annat innehöll en handlingsplan för att åtgärda brister och säkerställa att något liknande inte inträffar igen.

Uppföljning av plan

Enligt MUCF var de föreslagna åtgärderna i MUF:s första svar inte tillräckligt konkreta, exempelvis saknades ett slutdatum för genomförande. Det saknades också beskrivning gällande syftet med åtgärderna och i vissa fall var det bara ett övervägande om åtgärd. MUCF ville därför se en mer konkretiserad handlingsplan för att kunna fatta beslut i ärendet.

Den 28 augusti återkom MUF med nytt förslag till åtgärder som, enligt organisationen, bland annat ska ”leda till en bättre internkultur och förhindra att en liknande händelse ska uppstå i framtiden. Problem kopplade till kränkningar, mobbning, trakasserier ska kartläggas och förslag på nya arbetssätt och policys ska läggas fram till förbundsstyrelsen”.

En del av åtgärderna kommer MUCF att kunna följa upp under hösten i samband med MUF:s ansökan om organisationsbidrag för 2024. Andra åtgärder kommer att följas upp under nästa år.

Läs mer om statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer på mucf.se

redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS