Nu startar satsningen på de nationella minoriteternas bibliotek

I december fick Kungliga biblioteket (KB) i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas biblioteksverksamhet.

Intresset är mycket stort och vi kommer inom kort att inleda samtal med en lång rad parter, säger biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar.

Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer är dessutom erkända som urfolk i Sverige. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk. Det nya regeringsuppdraget innebär en satsning på minoriteternas bibliotek som resursbibliotek för respektive språkgrupp och för landets kommuner.

Digital tjänst på minoritetsspråk

I uppdraget ingår även att lansera den digitala bibliotekstjänsten Bläddra, som KB hittills har drivit som ett pilotprojekt. Tjänsten är i nuläget en app för mobil och surfplatta med e-böcker på samiska, romani chib och deras varieteter. Det långsiktiga målet är att appen ska innehålla litteratur på samtliga fem minoritetsspråk.

Det finns höga förväntningar på det här uppdraget. Vi tolkar det som både en satsning på kompetenshöjande åtgärder för de kommunala biblioteken – och på förbättrad service från resursbiblioteken direkt till den som talar ett minoritetsspråk. Dessutom är det viktigt att utveckla och fylla på Bläddra med litteratur, säger Elisabet Rundqvist som är ansvarig handläggare på KB.

Inom kort inleder KB dialog med en lång rad berörda parter. Till att börja med gäller det orienterande samtal med de fyra resursbiblioteken, Samernas bibliotek i Jokkmokk, Judiska biblioteket i Stockholm, Nordkalottbiblioteket i Övertorneå och Finlandsinstitutets bibliotek i Stockholm. Även de nationella minoriteternas organisationer och de som talar minoritetsspråken kommer att bjudas in till samtal.

Biblioteksverksamhet för romani chib

Romerna saknar i dag ett centralt bibliotek som liknar de fyra resursbiblioteken. KB har därför i uppdrag att särskilt se över och lämna förslag på hur det går att främja biblioteksverksamheten för språket romani chib och dess varieteter.

Vi kommer att lyssna på dem som talar romani chib för att få en klar bild av vilka behov som är mest prioriterade. Genom en rad olika dialoger behöver vi ta reda på vilka insatser som kan göra verklig skillnad. Vi planerar just nu hur det ska ske och återkommer med närmare besked, säger Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie.

Grunden till den kommande satsningen lades redan 2019, när KB presenterade ett förslag till nationell biblioteksstrategi. Arbetet kring nationella minoriteter och urfolksfrågor i internationella biblioteksorganisationer har varit en förebild på området.

Det internationella perspektivet tydliggör att Sverige har mycket kvar att göra för att nå upp till samma nivå som exempelvis Kanada och Nya Zeeland, säger Elisabet Rundqvist.

Uppdrag i samverkan
I regeringsuppdraget till KB står det att satsningen ska genomföras i samverkan med Sametinget. Det ska även genomföras i samverkan med de nationella minoriteterna. Dessutom ska KB inhämta synpunkter från Statens kulturråd, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra relevanta aktörer. 

Ta del av hela uppdraget på regeringens webbplats.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu


Att vara en oberoende tidning kostar pengar så vill du hjälpa oss med att betala vårt fika får du gärna swisha en slant till 123 242 83 40 eller bg: 5534-0046

Vill du annonsera eller sponsra, synas eller höras i våra media?
Kontakta oss på redaktionen@dikko.nu
eller ring 0768 44 51 61

IBAN: SE19 9500 0099 6042 1813 4395
BIC: NDEASESS