Nyheter| Europarådets nya rapport om Rumäniens rasism och intolerans

Privat bild

I sin nya  rapport  om Rumänien ser Europarådets kommission mot rasism och intolerans ( ECRI ) att det skett vissa framsteg under de senaste fem åren. Men uttrycker samtidigt en oro över ett antal frågor. De frågor som är särskilt oroande är det utbredda problemet med rasistiskt och intolerant hatspråk som finns och det otillräckliga straffrättssystemet mot hatbrott och diskriminering av romer och HBTQ-personer.

ECRI-rapporten välkomnar däremot ett antal positiva saker, såsom antagandet av särskild strafflagstiftning för att förebygga och bekämpa antisemitism och antagandet av åklagarmyndighetens strategi att förbättring och effektiviseringen av brottsutredningar av brottsbekämpande tjänstemän.

En annan positiv utveckling är de åtgärder som är gjorda för att tillgodose de romska elevernas utbildningsbehov, inklusive stipendier i gymnasieskolor. Det har skett framsteg i kampen mot skolavbrott bland romer och skolsegregationen i förskolor har formellt förbjudits. Personer med flykting- och skyddsstatus har rätt att arbeta, liksom rätt till till sjukvård, utbildning och socialt boende på lika villkor med rumänska medborgare.

Samtidigt beklagar ECRI det rasistiska och intoleranta hattalen i den offentliga diskursen och på internet har blivit ett utbrett problem. Dessa är främst inriktade mot romer, den ungerska minoriteten, HBT-personer och det judiska samhället. Det har sporadiskt förekommit våldsamma attacker mot dessa grupper. Rapporten pekar också på det växande homofobiska och transfoba klimatet i det rumänska samhället.

ECRI är oroad över påstådda fall av rasdiskriminering och rasprofilering av polisen, särskilt mot romer, och att inget oberoende organ har anförtrotts utredningen av sådana fall.

Andra brister är att det inte finns någon sammanhängande och systematisk datainsamling för hattal och hatmotiverat våld. Straffrättsliga åtgärder vidtas nästan aldrig mot dessa brott. Dessutom betonar betänkandet att det finns ett allvarligt problem med underrapportering av dessa brott.

I rapporten konstaterar ECRI att minoriteten romer fortsätter att ha problem att få jobb och bostäder. Rapporten drar slutsatsen att Rumäniens nationella strategi för inkludering av rumänska medborgare som tillhör romer minoriteten har haft liten inverkan hittills, delvis på grund av ekonomiska hinder.

Källa Emergin Europa

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu