Nyheter| Malmö stad JO anmäls, strider mot minoritetslagstiftningen

Fredagen den 28 februari anmälde Tehara Media Malmö stad till Justitieombudsmannen. På facebook skriver de att de anser att Malmö stad inte följer minoritetslagstiftningen.

Vi har gjort JO anmälningen för att visa på de brister som finns i kommunen när det gäller att följa minoritetslagstiftningen, säger Paul Dandos från Tehara.

I dagsläget vet de att anmälan är mottagen och de har fått ett diarienummer.

På facebook står det:

Tehara Media tror att Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer kan strida mot nationella minoritetslagstiftningen 2019:724 5§ genom sitt reglemente. Rådets reglemente utgår från ”den grundläggande representationsprincipen”, vilket säger att det är bara föreningar som får bli ledamöter i rådet. Detta kan komplicera och omöjliggöra för romer som inte är föreningsaktiva att ingå i Malmö stads råd för den nationella minoriteten romer.

Detta tycker Tehara Media är fel, eftersom i den reviderade minoritetslagstiftningen, under §5 “representanter för minoriteterna” är ändrat till endast “minoriteterna”. Enligt propositionen 2017/18:199 som ligger till grund för den reviderade minoritetslagen är kommuner och landsting skyldiga att samråda även med minoriteter som inte är föreningsaktiva. Det vill säga, romska rådets reglemente bör anpassas till den nya lagen.

När en anmälan lämnats in till JO granskas den av jurister innan det tas ett beslut om man går vidare i ärendet eller inte. Tehara Media väntar nu på att JO ska besluta hur de ska hantera ärendet. Vi är samtidigt medvetna om att två tredjedelar av alla anmälningar skrivs av efter en inledande granskning.

Tehara Media hoppas att JO ska pröva ärendet. Kunskapen om minoritetslagstiftningen bland politiker och tjänstemännen är låg. Om JO tar upp ärendet kommer kommunerna ta minoritetslagen på ett större allvar och kunskapen om den kommer att öka. Processen för att stärka lagen måste snabbas på. Därför hoppas vi att även andra organisationer skickar in anmälningar och att de får hjälp av jurister för att driva igenom minoritetslagstiftningen.

Styrelsen, Tehara Media

När en anmälan kommer in till JO tas den hand om och granskas av erfarna jurister. Drygt två tredjedelar av alla anmälningar skrivs av efter en inledande granskning. 

Om en utredning inleds tar JO:s handläggare kontakt per via telefon med den som gjort anmälan. Det är vanligt att myndighetens handlingar i ärendet lånas in och granskas. Myndigheterna är skyldiga att lämna ifrån sig de uppgifter som Jo begär in det går inte åberopa sekretess gentemot JO.

Om den inhämtade informationen visar att ärendet inte behöver utredas ytterligare upprättas ett beslut. Ungefär en tredjedel av alla klagomål skrivs av efter en sådan liten utredning.

När utredningsarbetet är klart arbetar handläggaren fram ett beslutsförslag. JO beslutar i ärendet och kopior av beslutet skickas till anmälaren och berörd myndighet.

Källa: JO

Uppdatering: Anmälan är nedlagt och har inte lett till någon åtgärd.

Känner du till kommuner som inte följer minoritetslagstiftningen tipsa gärna redaktionen@dikko.nu

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu