Nyheter| Romsk inkludering fortsätter i Borås trots minskade statsbidrag

Sedan 2016 har Borås varit en utvecklingskommun för att öka romsk inkludering och fått 500 000 kronor årligen i statsbidrag. Nu är projektet avslutat, men arbetet med romsk inkludering fortsätter trots den halverade budget.

Våra politiker har avsatt 500 000 kr per år för att vi skall kunna arbeta vidare i enlighet med strategin. Och man har valt att gå vidare från Romsk inkludering till Borås romska information och kunskapscenter BRIKC i förkortning, säger Robert Simonovic till DIKKO

Romsk inkludering

Romsk inkludering är ett projekt där man tar fram metoder och arbetssätt för att motverka diskriminering av romer och förbättra romers tillgång till mänskliga rättigheter, inom framförallt områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg, kultur och språk.

Simonovic säger att Romska rådet i Borås menar att den årliga budget inte räcker till för att nå en förändring och för att permanenta ytterligare en tjänst. Därför har Romska rådet gjort en skrivelse till arbetslivsnämnden om önskemål att höja den årliga budgeten med 725 000 kr per år. Vad det blir för svar återstår att se. Vi arbetar just nu hårt för att ansöka om projektbidrag för att kunna fortsättningsvis arbeta vidare i samma takt, säger Simonovic

Brobyggarstödet är eftertraktat i Borås av både romer och tjänstemän och behovet ökar. Det är svårt att enbart leva på sökta projektmedel, men vi skall inte ge upp, avslutar Simonovic

Romska rådet

I Romska rådet finns alla romska grupper representerade: finska romer, nyanlända romer, svenska romer, utomnordiska romer och resandefolk. I rådet ingår även tjänstemän från kommunen som tillsammans med rådsrepresentanter samverkar för att identifiera behov och utforma förslag på åtgärder som bidrar till romers inkludering.

Delaktighet och inflytande

Det övergripande målet är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex områden:

  • utbildning
  • arbete
  • bostad
  • hälsa, social omsorg och trygghet
  • kultur och språk
  • civilsamhällets organisering

Britt-Inger Hedström Lundqvist
britt-inger@dikko.nu
Blogg: Essentiellt