Nyheter| Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att förbereda en informationsinsats mot näthat

pixabay

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att förbereda en informationsinsats mot näthat kopplat till demokratiskt deltagande och delaktighet. Insatsens syfte är att förebygga och motverka förekomsten av näthat i det demokratiska samtalet, samt att bidra till att stödja dem som riskerar att drabbas av näthat.

Ladda ner:

Näthat har inte sällan inslag av rasism, könsrelaterat hat, sexism samt liknande former av fientlighet, till exempel intolerans mot minoriteter. Detta är viktigt att beakta vid uppdragets genomförande. Det offentliga samtalet ska vara öppet för en mångfald av röster. Tystas människor tystnar demokratin

Myndigheten ska göra en analys av hur behoven ser ut och på vilket sätt en informationsinsats som ska nå ut brett till allmänheten kan utformas, och hur den ska genomföras 2021. För genomförandet av uppdraget får myndigheten disponera 2 000 000 kronor från anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap. 11.

Hatbrott, rasism och näthat. Vad gör du?

Brottsoffermyndigheten ska samverka med relevanta aktörer, däribland Statens medieråd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02).

Om jag är flata och resande/rom spelar det någon roll?

Uppdraget i form av en rapport och en ekonomisk redovisning ska lämnas till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 30 april 2021.

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu