Nyheter| Uppdrag till Länsstyrelsen i Stockholm att samordna, följa upp och genomföra romsk inkludering

Foto Linda Lundqvist

INRIKES| Regeringen beslutar att ge Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att samordna, följa upp och genomföra insatser inom ramen för den samordnande och långsiktiga strategin för romsk inkludering 2012–2032 (skr. 2011/12:56, bet. 2011/12:KU17, rskr. 2011/12:227) under 2020–2023.

Ladda ner:

Länsstyrelsen ska:

 • stödja kommuner, som bedriver eller avser att bedriva ett arbete
  inom området, att utveckla arbetssätt och metoder för romsk
  inkludering. Insatserna ska utgå från dessa kommuners behov av stöd i arbetet liksom kunskap och erfarenheter som arbetet för romsk inkludering hittills har gett. De kommuner som 2012–2019 har fått bidrag för att medverka i pilot- respektive utvecklingsverksamhet för romsk inkludering ska härvid särskilt involveras (A2012/1566/DISK, Ku2016/00159/DISK).
 • följa upp genomförda insatser inom ramen för strategin för romsk
  inkludering. Kommuners och myndigheters samråd med romska
  företrädare om arbetssätt och metoder ska härvid särskilt beaktas. I
  uppdraget ingår att utveckla ett uppföljningssystem utifrån tidigare
  erfarenheter med så kallade nulägesbeskrivningar.
 • genomföra insatser för att öka kunskapen om romsk historia, romers nuvarande livsvillkor respektive ställning som nationell minoritet. Utbildningsmaterialet Antiziganismen i Sverige ska spridas.

Källa https://www.regeringen.se

Redaktionen
redaktionen@dikko.nu